Szkoła Podstawowa w Działoszy
e-dziennik As Matematyki 2014/15 As matematyki 2015/16 As Matematyki 2016/17 As Matematyki 2017/18 Galeria 2017/18 Do pobrania Nasza szkoła Grono pedagogiczne 70-cio lecie SPwD Newsy 2016/17 Statut Szkoły Galeria Dla rodziców Drużyna Orląt As matematyki 18/19 Newsy 2017/18 Finanse RODO Klasa 0 Klasa 1 Klasa 2 Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6 Klasa 7 Klasa 8 Ochrona danych osobowych Projekt unijny Szkoła Marzeń Rekrutacja 2020/2021 Covid 19Grudzień 04 2020 03:58:26
Nawigacja
e-dziennik
As Matematyki 2014/15
As Matematyki 2016/17
As Matematyki 2017/18
Galeria 2017/18
Nasza szkoła
Grono pedagogiczne
70-cio lecie SPwD
Newsy 2016/17
VII Internetowy Gminny Konkurs Matematyczny „As Matematyki”
VII Internetowy Gminny Konkurs Matematyczny „As Matematyki”
Nasza szkoła
Dla rodziców
Drużyna orląt
As matematyki 2018/2019
Newsy 2017/18
Szkoła marzeń
Finanse
RODO
Projekt unijny Szkoła Marzeń
Rekrutacja 2020/2021
Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 55
Najnowszy Użytkownik: Marek
Covid 19

Procedury
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE
W SZKLE PODSTAWOWEJ W DZIAŁOSZY
W CZASIE EPIDEMII OD 1-GO WRZEŚNIA 2020
Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w szkle podstawowej w Działoszy w czasie epidemii od 1-go września 2020r. skupiają się wokół następujących punktów:
1. ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SZKOLE
• Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
• Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję.
Do szkoły może wejść tylko jeden opiekun z dzieckiem. Dotyczy to klas 0 – III w pierwszym tygodniu nauki. Od drugiego tygodnia rodzic nie wchodzi do budynku szkoły – wchodzi tylko dziecko.
• Przy wejściu do budynku szkoły wszystkie osoby maja obowiązek dezynfekcji rąk.
• klasy 0-III do budynku szkoły wchodzą głównym wejściem, natomiast klasy 5 – 8 wchodzą wejściem ewakuacyjnym.
• Opiekunowie odprowadzający dzieci wchodzą do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) Dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c) Dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,
d) Opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli(m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
• Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia.
Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość: poprzez: dziennik elektroniczny, telefon do sekretariatu szkoły
• Rekomenduje się posiadanie termometru bezdotykowego (co najmniej 1 termometr dla szkoły) i dezynfekowanie go po użyciu w danej grupie. W przypadku posiadania innych termometrów niż termometr bezdotykowy konieczna jest dezynfekcja po każdym użyciu.
• Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
• W miarę możliwości rekomenduje się taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły (np. różne godziny przerw lub zajęć na boisku) oraz unikanie częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia ( uczniowie pozostają w swoich klasach wraz z nauczycielem do momentu rozpoczęcia następnych zajęć.)
• Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
• Zaleca się każdorazowo korzystanie z maseczek podczas opuszczania klasy i przebywania na korytarzu lub innych pomieszczeniach szkoły.
• Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.
• Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Kategorycznie zabrania się przynoszenia do szkoły zabawek i przedmiotów nie związanych z edukacją.
• W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, ćwiczenia należy prowadzić w miarę możliwości bezkontaktowe.
• Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
• Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze)co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
• Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min
• Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw według ustalonego wcześniej harmonogramu z uwzględnieniem dystansu społecznego.
• Zajęcia świetlicowe odbywają się w salach lekcyjnych po wcześniejszej dezynfekcji. Obowiązują zasady dezynfekcji rąk, wietrzenia sali i dystansu społecznego
• Personel szkolny, pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej zobowiązani są ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
• Zajęcia pozalekcyjne oraz funkcjonowanie biblioteki szkolnej odbywa się według obowiązujących zasad zgodnie z obowiązującymi procedurami.
• Należy ustalić i upowszechnić zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres 1 dnia kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.
• Rezygnacja z wyjść grupowych oraz wycieczek szkolnych.
2. HIGIENA , CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI
• Przy wejściu głównym należy umieścić numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
• Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
• Obowiązuje monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych– poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.
• Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
• W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk –instrukcje dezynfekcji.
• Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.
• Uczniowie i pracownicy używający masek lub rękawic jednorazowych zobowiązani są wyrzucać je do wyznaczonego pojemnika.
3. DRUGIE ŚNIADANIE W SZKOLE
• Korzystanie z posiłków powinno odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych organizacyjnych - spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.
• Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu i wyparzyć.
• 4. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA COVID-19 UCZNIA I PRACOWNIKA SZKOŁY:
• Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcji dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
• Od 1 września 2020r zajęcie w szkole odbywają się stacjonarnie. W przypadku stwierdzenia u ucznia lub kogoś z jego domowników zakażeniem covid-19 zajęcia przechodzą w tryb hybrydowy ( dotyczy to klasy do której uczęszcza uczeń).
• W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w przypadku pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna).
• Należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić obszar, w którym będzie można odizolować* osobę w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych.
1. Pracownicy szkoły powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną).
3. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
4. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego *.
* Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl
/web/koronawirus/oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
• Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę. •

1. W każdej sali lekcyjnej dostępny jest płyn do dezynfekcji. Każdy kto wchodzi i wychodzi z sali jest zobowiązany do dezynfekcji rąk.
2. Uczniowie nie przechodzą z klasy do klasy. Wszystkie lekcje są prowadzone w tej samej sali lekcyjnej.
3. W miarę możliwości dzieci powinny siedzieć od siebie w odległości 1,5m.
4. W czasie przerwy uczniowie pozostają w klasach wraz z nauczycielem.
5. W czasie przerwy klasy należy wywietrzyć.
6. Co drugą przerwę sale lekcyjne powinny byś zdezynfekowane.
7. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi.
8. W oddziale przedszkolnym po skończonej zabawie dzieci odkładają zabawki do specjalnie wyznaczonego pojemnika w celu dezynfekcji.

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

aventador
14/05/2019 08:29
haha

aventador
27/02/2019 10:21
walić

aventador
08/01/2019 09:56
xd

aventador
24/05/2018 11:28
//

aventador
24/05/2018 11:22
kołodziej

xaxaxaxa
19/04/2018 11:17
patrzaj

xaxaxaxa
19/04/2018 11:17
;;;;;

xaxaxaxa
19/04/2018 11:16
l

Copyright © 2006


Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie