Szko豉 Podstawowa w Dzia這szy

Poniedzia貫k, Stycze 27, 2020  
Nawigacja
e-dziennik
As Matematyki 2014/15
As Matematyki 2016/17
As Matematyki 2017/18
Galeria 2017/18
Nasza szko豉
Grono pedagogiczne
70-cio lecie SPwD
Newsy 2016/17
VII Internetowy Gminny Konkurs Matematyczny „As Matematyki”
VII Internetowy Gminny Konkurs Matematyczny „As Matematyki”
Nasza szko豉
Dla rodzic闚
Dru篡na orl徠
As matematyki 2018/2019
Newsy 2017/18
Projekt unijny Szko豉 Marze
Projekt unijny Szko豉 Marze
Szko豉 marze
Finanse
Online
Go軼i Online: 1
Brak U篡tkownik闚 Online

Zarejestrowanch Uzytkownik闚: 53
Najnowszy U篡tkownik: aventador
Status Szko造

Statut Szko造 Podstawowej w Dzia這szy
Na podstawie art. 80 ust. 2 pkt 1 oraz art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo o鈍iatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59 i 949) , w zwi您ku z art. 322 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzaj帷e ustaw - Prawo o鈍iatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 60 i 949) uchwala si Statut Szko造 Podstawowej w Dzia這szy.
Rozdzia 1. Postanowienia og鏊ne
1 1. Szko豉 nosi nazw: Szko豉 Podstawowa w Dzia這szy.
2. Szko豉 o kt鏎ej mowa w ust. 1, zwana dalej Szko陰, jest o鄉ioletni publiczn szko陰 podstawow dla dzieci i m這dzie篡 dzie熤i w oddziale przedszkolnym
3. Szko豉 ma siedzib w Dzia這szy 62 Adres Szko造: Dzia這szy 62, 56 – 500 Syc闚.
4. Organem prowadz帷ym Szko喚 jest Gmina Syc闚 z siedzib w Sycowie.
5. Organem sprawuj帷ym nadz鏎 pedagogiczny nad szko陰 jest Kurator O鈍iaty we Wroc豉wiu.
2
1. Nazwa Szko造 jest u篡wana w pe軟ym brzmieniu.
Szko豉 Podstawowa w Dzia這szy
2. Szko豉 u篡wa piecz璚i urz璠owej:
Szko豉 Podstawowa
Dzia這sza 26,, 56 – 500 Syc闚
tel. 62 785 16 24
NIP 911 – 17 – 55 -479
REGON 001228521
3. Tablica urz璠owa Szko造 zawiera pe軟 nazw Szko造.
3
1. Szko豉 ho責uje tradycyjnym ceremonia這m, obejmuj帷ym:
1) uroczysto嗆 rozpocz璚ia roku szkolnego,
2) uroczysto嗆 pasowania na ucznia,
3) uroczysto嗆 zako鎍zenia roku szkolnego.
4) coroczne obchody uroczysto軼i zgodnie z kalendarzem wydarze w 篡ciu szko造
4
Ilekro w Statucie jest mowa o:
1. ustawie - nale篡 przez to rozumie ustaw z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo
o鈍iatowe (Dz. U. z 2017 r. poz, 59 i 949),
2. uczniach - nale篡 przez to rozumie uczni闚 Szko造,
3. nauczycielach i innych pracownikach - nale篡 przez to rozumie personel szkolny,
4. Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodzic闚 i Samorz康zie Uczniowskim - nale篡 przez to rozumie organy Szko造.
5
1. Statut okre郵a:
1) cele i zadania Szko造,
2) organy Szko造 i ich szczeg馧owe zadania,
3) organizacj pracy Szko造,
4) zakres zada nauczycieli i innych pracownik闚,v 5) prawa i obowi您ki uczni闚,v 6) szczeg馧owe warunki i spos鏏 oceniania wewn徠rzszkolnego uczni闚.
2.Statut ponadto zawiera postanowienia dotycz帷e oddzia逝 przedszkolnego prowadzonego w szkole
Rozdzia 2. Cele i zadania Szko造
6
1. Szko豉 realizuje cele wymienione w art. 1 ustawy i w innych przepisach prawa, w zakresie odnosz帷ym si do kszta販enia podstawowego.
2. Szko豉 w szczeg鏊no軼i stwarza optymalne warunki do spe軟iania przez uczni闚 obowi您ku szkolnego oraz obowi您ku przygotowania przedszkolnego
3. Szko豉 realizuje projekty edukacyjne w oparciu o zewn皻rzne 廝鏚豉 finansowania w celu wzbogacenia oferty edukacyjnej.
7
Cele wskazane w 6 Szko豉 osi庵a poprzez realizacj podstawy programowej kszta販enia og鏊nego dla szko造 podstawowej, ramowych plan闚 nauczania, program闚 nauczania danych zaj耩 edukacyjnych, podstawy programowej wychowania przedszkolnego, programu wychowawczo-profilaktycznego szko造 i innych zada o鈍iatowych prawem przewidzianych.
8
Realizacja cel闚 i zada szko造 odbywa si tak瞠 z uwzgl璠nieniem optymalnych warunk闚 rozwoju ucznia poprzez nast瘼uj帷e dzia豉nia:
1) integracj wiedzy nauczanej w procesie kszta販enia zintegrowanego napierwszym etapie edukacyjnym,
2) oddzia造wanie wychowawcze okre郵one w celach i zadaniach szko造,
3) prowadzenie lekcji religii/etyki w szkole,
4) prowadzenie k馧 zainteresowa i k馧 przedmiotowych, zaj耩 specjalistycznych, dydaktyczno-wyr闚nawczych i zaj耩 gimnastyki korekcyjnej,
5) prac pedagoga szkolnego wspomagan badaniami i zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej,
6) wsp馧prac z poradni psychologiczno-pedagogiczn, Miejsko- Gminnym O鈔odkiem Pomocy Spo貫cznej, Centrum Pomocy w Rodzinie, S康em Rodzinnym, policj, i innymi organizacjami i stowarzyszeniami wspieraj帷ymi szko喚.
9
1. Szko豉 dba o bezpiecze雟two uczni闚 i ochrania ich zdrowie od chwili wej軼ia ucznia do szko造 do momentu jej opuszczenia.
2. Szko豉 zapewnia uczniom opiek podczas zaj耩 zorganizowanych przez szko喚 poza jej terenem np. wycieczki szkolne, wyjazd pozalekcyjne.
3. Szko豉 zapewnia uczniom dost瘼 do Internetu oraz podejmuje dzia豉nia zabezpieczaj帷e przed dost瘼em do tre軼i, kt鏎e mog stanowi zagro瞠nie dla ich prawid這wego rozwoju poprzez instalowanie oprogramowania zabezpieczaj帷ego.
Rozdzia 3. Organy szko造
10
Organami Szko造 s:
1) Dyrektor Szko造,
2) Rada Pedagogiczna,
3) Rada Rodzic闚,
4) Samorz康 Uczniowski.
11
Dyrektor Szko造 wykonuje ustawowe obowi您ki zwi您ane z zajmowanym stanowiskiem z poszanowaniem prawa, ale i s逝sznym interesem Szko造, uczni闚 i pracownik闚 Szko造. Dotyczy to w szczeg鏊no軼i obowi您k闚 zwi您anych z:
1) kierowaniem Szko陰 jako jednostk organizacyjn systemu o鈍iaty publicznej,
2) kierowaniem Szko陰 jako samorz康ow jednostk organizacyjn Gminy Syc闚. funkcjonuj帷 w prawno-finansowej formule jednostki bud瞠towej,
3) podejmowaniem czynno軼i w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracownik闚 Szko造.
12
1. Rada Pedagogiczna wykonuje kompetencje stanowi帷e i opiniodawczo-wnioskodawcze przewidziane w ustawie.
2. Sk豉d Rady Pedagogicznej okre郵a ustawa .
3. Dzia豉lno嗆 Rady Pedagogicznej okre郵a ustawa i wydany na jej podstawie regulamin.
13
1. Rada Rodzic闚 wykonuje kompetencje przewidziane w ustawie.
2. Sk豉d Rady Rodzic闚 okre郵a ustawa .
3. Dzia豉lno嗆 Rady Rodzic闚 okre郵a ustawa i wydany na jej podstawie regulamin .
14
1. Samorz康 Uczniowski wykonuje uprawnienia przewidziane w ustawie .
2. Zasady wybierania i dzia豉nia organ闚 Samorz康u Uczniowskiego okre郵a regulamin uchwalony na podstawie ustawy .
15
1. Organy Szko造 s obowi您ane do wzajemnego wsp馧dzia豉nia przy wykonywaniu swoich zada ilekro przepisy prawa tak stanowi lub potrzeba wsp馧pracy jest uzasadniona merytorycznie.
2. Je瞠li przepisy prawa nie stanowi inaczej, organ Szko造 zobowi您any do wsp馧pracy zajmuje stanowisko bez zb璠nej zw這ki.
3. W ramach wsp馧pracy organy Szko造 wymieniaj stosowne informacje o podejmowanych i planowanych zadaniach i mog uczestniczy na prawach os鏏 zaproszonych w posiedzeniach organ闚 kolegialnych oraz organizowa posiedzenia wsp鏊ne.
4. Warunki organizacyjne wsp馧pracy pomi璠zy organami Szko造 zapewnia Dyrektor.
16
1. Spory pomi璠zy organami Szko造 s rozwi您ywane polubownie.
2. Organy Szko造 podejmuj w trybie roboczym wszelkie dzia豉nia, w tym dzia豉nia wsp鏊ne, zmierzaj帷e do wyja郾ienia istoty sporu, wymiany argument闚 i zako鎍zenia sporu .
4.Szko豉 organizuje realizacj zada statutowych w innych formach ni oddzia造 uczni闚, ilekro przepisy prawa tak stanowi.
Rozdzia 4. Organizacja pracy Szko造
17
1. Podstawow jednostk organizacyjn szko造 jest oddzia z這穎ny z uczni闚, kt鏎zy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego ucz si wszystkich przedmiot闚 okre郵onych planem nauczania.
2. Edukacja szkolna przebiega w nast瘼uj帷ych etapach edukacyjnych:
1) wychowanie przedszkolne organizowane w oddziale przedszkolnym,
2) pierwszy etap edukacyjny – klasy I–III szko造 podstawowej,
3) drugi etap edukacyjny – klasy IV–VIII szko造 podstawowej.
18
Do o鄉ioletniej szko造 podstawowej przyjmowane s: 1) Dzieci zamieszka貫 w obwodzie szko造
2) Dzieci spoza obwodu przyjmowane s na prosb rodzic闚 je郵i pozwalaj na to warunki organizacyjne i liczba uczni闚 w klasie nie przekracza 25
3) Do klasy pierwszej przyjmowani sa uczniowie, kt鏎zy w danym roku kalendarzowym ko鎍z 7 lat oraz dziecko 6-letnie na wniosek rodzic闚 je郵i posiada pozytywna opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej o mo磧iwo軼i rozpocz璚ia spe軟iania obowi您ku szkolnego
4) Decyzj o wcze郾iejszym przyj璚iu dziecka do szko造 podstawowej podejmuje dyrektor szko造 po zasi璕ni璚iu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej
5) Decyzj w sprawie odroczenia obowi您ku szkolnego podejmuje dyrektor szko造 w kt鏎ej obwodzie dziecko mieszka po zasi璕ni璚iu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
19
1. Szko豉 prowadzi oddzia przedszkolny dla dzieci 5 i 6-letnich.
2. Rekrutacj do oddzia逝 przedszkolnego okre郵a regulamin uchwalony na podstawie ustawy.
3. Liczba uczni闚 w oddziale przedszkolnym nie przekracza 25 wychowank闚.
4. Zaj璚ia przeznaczone na realizacj podstawy programowej w oddzia豉ch przedszkolnych trwaj 5 godzin zegarowych dziennie, a czas zaj耩 edukacyjnych wynosi do 30 minut.
5. W roku poprzedzaj帷ym nauk w klasie I przeprowadza si diagnoz gotowo軼i dziecka 6-letniego do podj璚ia nauki w szkole .
20
1. Czas pracy w oddziale przedszkolnym okre郵a arkusz organizacyjny szko造 na dany rok.
2. Opiek nad dzie熤i do lat 7 w drodze do szko造 i ze szko造 zapewniaj rodzice.
. 21
Celem oddzia逝 przedszkolnego jest:
1. Obj璚ie opiek wszystkich dzieci i zapewnienie im bezpiecze雟twa oraz optymalnych warunk闚 dla prawid這wego ich rozwoju.
2. Stymulowanie rozwoju wychowanka.
3. Kszta速owanie i rozwijanie aktywno軼i dziecka wobec siebie, innych ludzi i otaczaj帷ego go 鈍iata.
4. Wsp馧dzia豉nie z rodzicami w celu ujednolicenia oddzia造wa wychowawczych.
5. Przygotowanie dzieci do podj璚ia nauki szkolnej. v 22
1. Zaj璚ia edukacyjne w klasach I-go etapu edukacyjnego s prowadzone w oddzia豉ch licz帷ych do 25 uczni闚.
2. W klasach IV–VIII szko造 podstawowej podzia na grupy jest obowi您kowy zgodnie z przepisami ministra w豉軼iwego do spraw o鈍iaty i wychowania.
3.W przypadku oddzia堯w licz帷ych mniej uczni闚 ni wskazano w przepisie w ust. 1 podzia逝 na grupy mo積a dokonywa za zgod organu prowadz帷ego szko喚.
23
1. Podstawow form pracy szko造 s zaj璚ia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie:
1) kszta販enia zintegrowanego na pierwszym etapie edukacyjnym,
2) klasowo-lekcyjnym na drugim etapie edukacyjnym.
2.Godzina lekcyjna w Szkole trwa 45 minut.
3.Prowadzenie zaj耩 edukacyjnych w czasie nie kr鏒szym ni 30 minut i nie d逝窺zym ni 60 minut jest mo磧iwe jedynie w uzasadnionych przypadkach, pod warunkiem zachowania og鏊nego tygodniowego czasu trwania zaj耩.
4.Czas trwania poszczeg鏊nych zaj耩 edukacyjnych na pierwszym etapie edukacyjnym ustala nauczyciel prowadz帷y te zaj璚ia, zachowuj帷 og鏊ny tygodniowy czas zaj耩.
5.Podzia逝 godzin przeznaczonych na zaj璚ia edukacji wczesnoszkolnej dokonuje nauczyciel prowadz帷y zaj璚ia, z tym 瞠 w trzyletnim okresie nauczania zaj璚ia edukacyjne nale篡 zrealizowa zgodnie z oddzielnymi przepisami.
6.Tygodniowy rozk豉d zaj耩 na pierwszym etapie edukacyjnym okre郵a og鏊ny przydzia czasu na poszczeg鏊ne zaj璚ia wyznaczone ramowym planem nauczania.
7.Czas trwania zaj耩 innych ni przewidziane w ust. 1 i 2 okre郵aj przepisy odr瑿ne.
24
Szko豉 organizuje zaj璚ia dodatkowe, w formach odpowiadaj帷ym potrzebom i oczekiwaniom uczni闚 i ich rodzic闚 oraz mo磧iwo軼iom finansowym Szko造. Udzia uczni闚 w zaj璚iach dodatkowych jest dobrowolny i bezp豉tny.
1. Uczniom, kt鏎ym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie szko豉 udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz materialnej. 2.Pomoc psychologiczn i pedagogiczn w szkole organizuje dyrektor szko造.
3.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest organizowana podczas bie膨cej pracy, a tak瞠 w formie zaj耩 specjalistycznych oraz innych zaj耩 o charakterze terapeutycznym
4 Liczb uczestnik闚 zaj耩 z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej okre郵aj przepisy ministra w豉軼iwego do spraw o鈍iaty i wychowania.
5.Zaj璚ia dodatkowe prowadzone s w grupach mi璠zyoddzia這wych poza systemem klasowo-lekcyjnym.
25
1. Pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny.
2. 安iadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym s:
1) stypendium szkolne,
2) zasi貫k szkolny.
3. 安iadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym s:
1) stypendium za wyniki w nauce.
4. Zasady przyznawania pomocy materialnej okre郵a odr瑿ny regulamin.
26
1. Szko豉 wsp馧pracuje z Poradni Psychologiczno-Pedagogiczn w Sycowie oraz innymi plac闚kami wspieraj帷ymi prac szko造 celem:
1) uzyskania wsparcia merytorycznego dla nauczycieli i specjalist闚 udzielaj帷ych uczniom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole,
2) udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej zwi您anej z wychowywaniem i kszta販eniem dzieci i m這dzie篡.
3. Dyrektor szko造 wyznacza nauczyciela, pedagoga szkolnego do koordynowania wsp馧pracy z Poradni Psychologiczno – Pedagogiczn.
4. Zasady wsp馧pracy okre郵a regulamin uchwalony na podstawie ustawy.
5. W szkole mog dzia豉, z wyj徠kiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczeg鏊no軼i organizacje harcerskie, kt鏎ych celem statutowym jest dzia豉lno嗆 wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form dzia豉lno軼i dydaktycznej, wychowawczej i opieku鎍zej szko造.
6. Podj璚ie dzia豉lno軼i w szkole przez stowarzyszenie lub inn organizacj, wymaga uzyskania zgody dyrektora szko造, wyra穎nej po uprzednim uzgodnieniu warunk闚 tej dzia豉lno軼i oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej i rady rodzic闚.
7. Szko豉 wsp馧dzia豉 z innymi instytucjami dzia豉j帷ymi na rzecz rodziny, dzieci i m這dzie篡, w trybie roboczym i poprzez zawieranie ewentualnych porozumie okre郵aj帷ych organizacj tego wsp馧dzia豉nia.
27
1. Dyrektor za zgod rodzic闚 organizuje zaj璚ia rewalidacyjne, kt鏎ych celem jest wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia z uwzgl璠nieniem jego indywidualnych potrzeb.
2.Dyrektor na wniosek rodzic闚 organizuje nauczanie indywidualne wed逝g zalece uwzgl璠niaj帷 mo磧iwo軼i dziecka.
3 Zaj璚ia uwzgl璠nione s w arkuszu organizacyjnym pracy szko造 na dany rok szkolny.
28
1. Termin rozpocz璚ia i zako鎍zenia zaj耩 dydaktyczno-wychowawczych, przerw 鈍i徠ecznych oraz ferii zimowych i letnich okre郵a rozporz康zenie ministra w豉軼iwego ds. o鈍iaty i wychowania w sprawie organizacji roku szkolnego.
2. Szczeg馧ow organizacj nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym okre郵a arkusz organizacji szko造 opracowany przez dyrektora szko造.
3. Na podstawie zatwierdzonego przez organ prowadz帷y arkusza organizacji szko造 dyrektor szko造, z uwzgl璠nieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozk豉d zaj耩 edukacyjnych.
4. Szko豉 u篡wa dziennika elektronicznego jako dziennika dokumentuj帷ego zaj璚ia lekcyjne w kl. I ; III oraz kl. IV - VIII. W oddziale przedszkolnym zaj璚ia lekcyjne dokumentowane s za pomoc dziennika papierowego.
5. Dokumentacja zaj耩 dodatkowych prowadzona jest w formie papierowej, zgodnie z obowi您uj帷ymi przepisami.
29
1. Religia jako szkolny przedmiot nieobowi您kowy jest prowadzona dla uczni闚, kt鏎ych rodzice wyra瘸j takie 篡czenie.
2. 砰czenie wyra穎ne jest w formie pisemnego o鈍iadczenia, nie musi by ponawiane w kolejnym roku szkolnym, mo瞠 natomiast zosta zmienione.
3. Uczniowie nie korzystaj帷y z lekcji religii obj璚i s zaj璚iami opieku鎍zo-wychowawczymi.
4. Nauczyciel religii wchodzi w sk豉d rady pedagogicznej.
5. Nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotka z rodzicami swoich uczni闚, ustalaj帷 z dyrektorem szko造 termin i miejsce planowanego spotkania na 7 dni wcze郾iej.
6. Ocena z religii umieszczana jest na 鈍iadectwie szkolnym, wliczana jest do 鈔edniej ocen, lecz nie ma wp造wu na promocj do nast瘼nej klasy.
7. Uczniowie ucz瘰zczaj帷y na lekcje religii uzyskuj trzy kolejne dni zwolnienia z zaj耩 szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych w wyznaczonym terminie. Piecz nad uczniami w tym czasie sprawuj nauczyciele religii.
8. Uczniowie nie korzystaj帷y z lekcji religii obj璚i s zaj璚iami zaj璚iami opieku鎍zo-wychowawczymi.
30
1. Dla wszystkich uczni闚 klas IV-VIII organizowane s zaj璚ia edukacyjne „Wychowanie do 篡cia w rodzinie”.
2. Udzia ucznia w zaj璚iach „Wychowanie do 篡cia w rodzinie” nie jest obowi您kowy.
3. Ucze nie bierze udzia逝 w zaj璚iach, je瞠li jego rodzice zg這sz dyrektorowi szko造 w formie pisemnej rezygnacj z udzia逝 ucznia w zaj璚iach..
4. Zaj璚ia nie podlegaj ocenie i nie maj wp造wu na promocj ucznia do klasy programowo wy窺zej ani na uko鎍zenie szko造 przez ucznia.
31
1. Szko豉 mo瞠 przyjmowa student闚 szk馧 wy窺zych kszta販帷ych nauczycieli na praktyki pedagogiczne, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego mi璠zy dyrektorem szko造 a szko陰 wy窺z lub (za jego zgod) poszczeg鏊nymi nauczycielami a szko陰 wy窺z.
2. Szko豉 mo瞠 prowadzi dzia豉lno嗆 innowacyjn i eksperymentaln zgodnie z odr瑿nymi przepisami.
32
1. Realizuj帷 zadania statutowe Szko豉 zapewnia spo貫czno軼i szkolnej mo磧iwo嗆 korzystania z:
1) pomieszcze do nauki z niezb璠nym wyposa瞠niem (sale lekcyjne i pracownie),
2) biblioteki szkolnej,
3) mini sto堯wki
4) gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej,
5) sali zabaw ruchowych .
2. W szkole jest zorganizowany jest ciep造 nap鎩 , z kt鏎ej korzysta mog uczniowie, na zasadach odp豉tno軼i.
3.Do innych pomieszcze i urz康ze Szko造, z kt鏎ych korzysta spo貫czno嗆 szkolna nale膨: szatnia, toalety, mini sto堯wka, plac zabaw i boisko szkolne.
33
1. Biblioteka szkolna jest integracyjn cz窷ci Szko造 .
2. Biblioteka s逝篡 realizacji program闚 nauczania i wychowania, edukacji kulturalnej i informacyjnej uczni闚 oraz doskonalenia nauczycieli .
3.Biblioteka w szczeg鏊no軼i:
1)gromadzi i udost瘼nia podr璚zniki, materia造 獞iczeniowe oraz inne materia造 biblioteczne,
2)stwarza warunki do efektywnego pos逝giwania si technologiami informacyjno- komunikacyjnymi,
3)rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania u篡tkownik闚 oraz wyrabia i pog喚bia nawyk czytania i uczenia si,
4)podejmuje r騜norodne dzia豉nia rozwijaj帷e wra磧iwo嗆 kulturaln i spo貫czn u篡tkownik闚,
5)rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania u篡tkownik闚 oraz wyrabia i pog喚bia nawyk czytania i uczenia si,
6) podejmuje r騜norodne dzia豉nia rozwijaj帷e wra磧iwo嗆 kulturaln i spo貫czn u篡tkownik闚.
34
1. Z zasob闚 i us逝g biblioteki korzystaj bezp豉tnie uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy Szko造.
2.Biblioteka prowadzi rejestr u篡tkownik闚 i wypo篡czanych przez nich materia堯w bibliotecznych.
3.Biblioteka pobiera kaucj zabezpieczaj帷 zwrot wypo篡czonych, a szczeg鏊nie warto軼iowych materia堯w bibliotecznych.
35
1.Biblioteka sk豉da si z wypo篡czalni i czytelni.
2.Wypo篡czalnia jest czynna w dniach, w kt鏎ych w Szkole odbywaj si zaj璚ia szkolne, w godzinach ustalonych przez Dyrektora szko造.
3.Czytelnia jest dost瘼na w czasie pracy biblioteki.
36
W bibliotece zatrudniony jest nauczyciel bibliotekarz, odpowiedzialny za jej funkcjonowanie, zgodnie z zakresem swoich obowi您k闚.
37
1.Podr璚zniki, materia造 edukacyjne i 獞iczeniowe zakupione z dotacji celowej MEN stanowi w豉sno嗆 Organu Prowadz帷ego i s przekazane na stan biblioteki szkolnej.
2.Szko豉 w spos鏏 nieodp豉tny wypo篡cza uczniom podr璚zniki lub materia造 edukacyjne maj帷e posta papierow lub zapewnia uczniom dost瘼 do podr璚znik闚 lub materia堯w edukacyjnych maj帷ych posta elektroniczn albo te udost瘼nia lub przekazuje uczniom materia造 獞iczeniowe bez obowi您ku zwrotu.
3.Prawo do bezp豉tnego dost瘼u do podr璚znik闚, materia堯w edukacyjnych lub materia堯w 獞iczeniowych, o kt鏎ych mowa w ust. 1 uczniowie maj wszyscy uczniowie.
4.Sposoby rozliczania si z podr璚znik闚, materia堯w edukacyjnych i 獞iczeniowych z dotacji celowej MEN, ich uszkodzenia lub zniszczenia okre郵a odr瑿ny regulamin.
38
1.Dla uczni闚 pozostaj帷ych d逝瞠j ze wzgl璠u na okoliczno軼i prawnie okre郵one tj. czas pracy rodzic闚, inne okoliczno軼i wymagaj帷e zapewnienia uczniom opieki w szkole, szko豉 prowadzi zaj璚ia opieku鎍ze..
2.Zaj璚ia te uwzgl璠niaj potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe uczni闚, a tak瞠 ich mo磧iwo軼i psychofizyczne.
3.Do zaj耩, o kt鏎ych mowa w ust. 2 nale膨 w szczeg鏊no軼i zaj璚ia rozwijaj帷e zainteresowania uczni闚, zaj璚ia zapewniaj帷e prawid這wy rozw鎩 fizyczny uczni闚 oraz odrabianie lekcji..
39
1.Czas tych zaj耩 jest corocznie dostosowywany do potrzeb uczni闚, oczekiwa rodzic闚 i mo磧iwo軼i kadrowo-finansowych Szko造.
2.Czas pracy okre郵a dyrektor szko造.
3.Zaj璚ia te zorganizowane s w Sali wolnej po zaj璚iach lekcyjnych..
40
1. Szko豉 prowadzi do篡wianie w formie obiad闚 jednodaniowych dla dzieci tego potrzebuj帷ych – catering.
2. Uczniowie korzystaj ze sto堯wki szkolnej za odp豉tno軼i, kt鏎 ustala dyrektor szko造 w porozumieniu z organem prowadz帷ym szko喚.
3. Szko豉 wsp鏊pracuje z Osrodkiem Pomocy Spo貫cznej w celu pozyskania dotacji dla uczni闚 znajduj帷ych si w trudnej sytuacji finansowej.
41
1. Stosownie do potrzeb i mo磧iwo軼i, w granicach prawa, Szko豉 korzysta z us逝g wolontariuszy.
2. Udzia wolontariuszy w zaj璚iach organizowanych przez Szko喚 jest dopuszczalny, o ile obowi您uj帷e przepisy prawa nie zastrzegaj prowadzenia tych zaj耩 przez nauczycieli b康 innych specjalist闚.
42
Szko豉 wsp馧dzia豉 z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczni闚, zapewniaj帷 bezpo鈔edni kontakt rodzicom z Dyrektorem Szko造, wychowawc oddzia逝, pedagogiem szkolnym, poszczeg鏊nymi nauczycielami .
1. Szko豉 przekazuje rodzicom uczni闚 wszelkie informacje zwi您ane z realizacj zada statutowych Szko造 i indywidualn sytuacj dziecka, z poszanowaniem przepis闚 o ochronie danych osobowych.
2.Kontakty rodzic闚 ze Szko陰 i nauczycielami nast瘼uj w formie:
1)zebra okresowych og馧u rodzic闚 uczni闚 danego oddzia逝 z wychowawc oddzia逝, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego,
2)nadzwyczajnych zebra rodzic闚 uczni闚 danego oddzia逝 z Dyrektorem Szko造, wychowawc oddzia逝 b康 nauczycielami, zwo造wanych z inicjatywy Dyrektora lub na wniosek rady oddzia這wej lub wychowawcy oddzia逝, zaakceptowany przez Dyrektora,
3)spotka indywidualnych z wychowawc oddzia逝 lub innymi nauczycielami, niekoliduj帷ych z rozk豉dem zaj耩 lekcyjnych,
4)przedk豉daniu przez rodzic闚 uczni闚 opinii i wniosk闚 dotycz帷ych pracy Szko造.
Rozdzia 5.
Zadania nauczycieli i innych pracownik闚 Szko造
43
1. Szko豉 zatrudnia nauczycieli i pracownik闚 samorz康owych na stanowiskach niepedagogicznych.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a pracownik闚 niepedagogicznych szko造 okre郵aj przepisy ustawy o pracownikach samorz康owych oraz ustawa Kodeks pracy.
3. Kwalifikacje nauczycieli, a tak瞠 zasady ich wynagradzania okre郵a minister w豉軼iwy do spraw o鈍iaty i wychowania oraz pracodawca, a kwalifikacje i zasady wynagradzania pracownik闚 niepedagogicznych szko造 okre郵aj przepisy dotycz帷e pracownik闚 samorz康owych.
44
Wszelkie zaj璚ia organizowane przez Szko喚 musz zapewnia ich uczestnikom wymaga prawem warunki bezpiecze雟twa i higieny.
1.Wszyscy pracownicy Szko造 wykonuj swoje obowi您ki og鏊ne, wynikaj帷e z przepis闚 powszechnego prawa pracy, obowi您ki szczeg鏊ne, wynikaj帷e z przepis闚 bran穎wych i zak豉dowych i obowi您ki indywidualne, zwi您ane z rodzajem wykonywanej pracy .
2.Niezale積ie od obowi您k闚, o kt鏎ych mowa w ust. 1, pracownicy Szko造 podejmuj wszelkie potrzebne dzia豉nia i stosuj wszelkie 鈔odki zapobiegaj帷e wypadkom uczni闚 i usuwaj帷e zagro瞠nia bezpiecze雟twa uczni闚.
45
1. Nauczyciel prowadz帷y zaj璚ia z uczniami nie mo瞠 opuszcza miejsca zaj耩, chyba 瞠 Dyrektor Szko造 wyrazi na to zgod, a opiek nad uczniami przejmie inny pracownik Szko造.
2.Dora幡e zast瘼stwa za nauczycieli nieobecnych w pracy i z tego powodu nieodbywaj帷ych obowi您kowych zaj耩 dydaktycznych, opieku鎍zych lub wychowawczych pe軟i nauczyciele Szko造, wyznaczeni przez Dyrektora.
46
1. Nauczyciele i inni pracownicy Szko造 zawiadamiaj Dyrektora o obecno軼i na terenie Szko造 os鏏 postronnych oraz o wszelkich dostrze穎nych zdarzeniach nosz帷ych znamiona wykroczenia lub przest瘼stwa albo stanowi帷ych zagro瞠nie dla zdrowia i 篡cia uczni闚.
2. Nauczyciele kontroluj obecno嗆 uczni闚 na zaj璚iach obowi您kowych i zawiadamiaj wychowawc oddzia逝 o przypadkach nieusprawiedliwionej nieobecno軼i ucznia w Szkole.
47
1. Nauczyciel w swoich dzia豉niach dydaktycznych, wychowawczych i opieku鎍zych ma obowi您ek kierowania si dobrem uczni闚, trosk o ich zdrowie, postaw moraln i obywatelsk z poszanowaniem godno軼i osobistej ucznia, w oparciu o zasady solidarno軼i, demokracji, tolerancji, sprawiedliwo軼i i wolno軼i.
2. Nauczyciel obowi您any jest: rzetelnie realizowa zadania zwi您ane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szko造: dydaktyczn, wychowawcz i opieku鎍z; 3. Do zada nauczyciela nale篡:
1) realizowa program wychowawczo-profilaktyczny szko造,
2) efektywnie realizowa przyj皻y program nauczania,
3) w豉軼iwie organizowa proces nauczania,
4) ocenia uczni闚 zgodnie z obowi您uj帷ymi przepisami i przedmiotowym systemem oceniania,
5) dokonywa systematycznej ewaluacji swojej pracy,
6) zapewni bezpiecze雟two uczniom w czasie lekcji, przerw i zaj耩 pozalekcyjnych oraz wszelkiego typu wyj嗆, wycieczek, przestrzega przepis闚 bhp i zarz康ze dyrektora szko造 w tym zakresie,
7) kontrolowa obecno軼i uczni闚 na wszystkich zaj璚iach i niezw這cznie informowa wychowawc klasy o niezapowiedzianej nieobecno軼i,
8) w miar mo磧iwo軼i zapobiega niepowodzeniom szkolnym uczni闚,
9) indywidualizowa proces nauczania,
10) wspiera ka盥ego ucznia w jego rozwoju,
11) troszczy si o powierzone mu pomoce dydaktyczne i maj徠ek szko造.
48
Do obowi您k闚 nauczycieli prowadz帷ych zaj璚ia przewidziane w planie nauczania nale篡 w szczeg鏊no軼i:
1)zaznajamiane uczni闚 o sposobie korzystania z urz康ze znajduj帷ych si w pomieszczeniach szkolnych, zw豉szcza w pracowniach przedmiotowych i sali gimnastycznej
2)przestrzeganie obowi您uj帷ych w Szkole godzin rozpoczynania i ko鎍zenia zaj耩 edukacyjnych,
3)respektowanie prawa uczni闚 do pe軟ych przerw mi璠zylekcyjnych,
4)sprawdzanie warunk闚 prowadzenia zaj耩 (wywietrzenie, od鈍ie瞠nie i temperatura w pomieszczeniu),
5)dopilnowanie porz康ku i 豉du w czasie trwania zaj耩,
6)odbywanie przydzielonych dy簑r闚 w czasie przerw mi璠zylekcyjnych.
49
1. W szkole dzia豉j zespo造 wychowawcze klas, sk豉daj帷e si z nauczycieli prowadz帷ych zaj璚ia dydaktyczne w danym oddziale.
2. Do zada zespo逝 wychowawczego klasy nale篡:
1) ustalanie zestawu program闚 dla danego oddzia逝 oraz jego modyfikowanie w miar potrzeb,
2) opracowywanie plan闚, program闚, rozk豉d闚 nauczania i strategii pracy z uczniami danego oddzia逝 z uwzgl璠nieniem korelacji tre軼i edukacyjnych,
3) rozpatrywanie spraw wychowawczych oddzia逝,
4) opracowanie kalendarza imprez do 20 wrze郾ia danego roku szkolnego.
3. Zebrania zespo逝 zwo逝je i prowadzi przewodnicz帷y(wychowawca)
50
1. Nauczyciele tworz zespo造 przedmiotowe lub inne zespo造 problemowo-zadaniowe.
2. Prac zespo逝 kieruje przewodnicz帷y powo豉ny przez dyrektora na wniosek zespo逝.
3. Zadania zespo堯w nauczycielskich obejmuj:
1) zorganizowanie wsp馧pracy nauczycieli dla uzgodnienia sposob闚 realizacji program闚 nauczania, korelowania tre軼i nauczania przedmiot闚 pokrewnych,
2) wsp鏊ne opracowanie szczeg馧owych kryteri闚 oceniania ucznia oraz sposob闚 badania wynik闚 nauczania,
3) organizowanie wewn徠rzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego i wsparcia dla pocz徠kuj帷ych nauczycieli,
4) wsp馧dzia豉nie w organizowaniu pracowni, a tak瞠 uzupe軟ieniu ich wyposa瞠nia.
51
1. W szkole dzia豉 zesp馧 wychowawczy szko造, kt鏎y powo豉ny jest do rozwi您ywania problem闚 wychowawczych wynikaj帷ych z bie膨cych problem闚 uczni闚.
2. W sk豉d zespo逝 wchodz: pedagog oraz wskazani przez dyrektora szko造:
1) wychowawca,
2) w miar potrzeb, inni nauczyciele.
3. Prac zespo逝 kieruje osoba powo豉na przez dyrektora szko造.
4. Do zada zespo逝 wychowawczego szko造 nale篡 w szczeg鏊no軼i:
1) rozpatrywanie szczeg鏊nie trudnych przypadk闚 wychowawczych w鈔鏚 uczni闚,
2) ocena sytuacji wychowawczej szko造,
3) wskazanie g堯wnych kierunk闚 dzia豉 wychowawczych radzie pedagogicznej,
4) opracowanie programu wychowawczego szko造 i jego sta豉 ewaluacja.
52
1.Dyrektor szko造 powierza ka盥y oddzia szczeg鏊nej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli, zwanemu wychowawc klasy, spo鈔鏚 ucz帷ych w tym oddziale..
2.Dla zapewnienia ci庵這軼i pracy wychowawczej i jej skuteczno軼i wychowawca opiekuje si przydzielonym mu oddzia貫m przez ca造 okres jednego etapu edukacyjnego, chyba 瞠 zmiana wychowawcy uzasadniona jest szczeg鏊nymi okoliczno軼iami.
3.Zmiana wychowawcy klasy mo瞠 nast徙i przed rozpocz璚iem nowego roku szkolnego lub w uzasadnionych przypadkach, tak瞠 w trakcie trwania roku szkolnego.
4.Formy spe軟iania zada nauczyciela wychowawca dostosowuje do wieku uczni闚, ich potrzeb oraz warunk闚 鈔odowiskowych szko造.
5.Zadaniem wychowawcy jest wspomaganie rozwoju powierzonych mu uczni闚, procesu uczenia si i przygotowanie uczni闚 do 篡cia spo貫cznego.
6.Obowi您ki wychowawcy obejmuj w szczeg鏊no軼i:
1)podejmowanie dzia豉 na rzecz integracji uczni闚 w oddziale,
2)organizowanie we wsp馧pracy z rodzicami uczni闚 篡cia oddzia逝,
3)organizowanie uczestnictwa oddzia逝 w 篡ciu Szko造,
4)informowanie uczni闚 i ich rodzic闚 o zasadach oceniania zachowania uczni闚 i post瘼闚 w nauce,
5)rozpoznawanie potrzeb i trudno軼i uczni闚 oraz - w miar mo磧iwo軼i Szko造 - zaspokajanie tych potrzeb i usuwanie trudno軼i,

6)zapoznawanie uczni闚 z prawami cz這wieka i obywatela,
7)kszta速owanie w uczniach potrzeby szanowania prawa i zasad wsp馧篡cia spo貫cznego,
8)kszta速owanie w uczniach umiej皻no軼i radzenia sobie w sytuacjach przemocy,
demoralizacji oraz zagro瞠 uzale積ieniami,
9)przyczynianie si do organizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajduj帷ym
si w trudnej sytuacji 篡ciowej,
10)wnioskowanie o nagradzanie lub ukaranie uczni闚.
Rozdzia 6.
Prawa i obowi您ki uczni闚
54
Niezale積ie od przewidzianych w obowi您uj帷ych przepisach prawa powinno軼i wobec uczni闚 Szko豉 zapewnia swoim uczniom:
1)dost瘼 do statutu, regulamin闚 i procedur obowi您uj帷ych w Szkole,
2)dost瘼 do innych informacji, w tym prawo do zapoznawania si z programem nauczania, ocenami post瘼u w nauce, kopiami sprawdzian闚 i innych uczniowskich prac pisemnych,
3)r闚ne traktowanie, bez wzgl璠u na sytuacj materialn, religi, 鈍iatopogl康, odmienno嗆 kulturow, j瞛ykow i etniczn czy inne podobne cechy,
4)prawo do uzyskania wyja郾ie w sytuacjach konflikt闚 z pracownikami Szko造 i wsp馧kolegami oraz prawo do odwo豉nia si od decyzji, kar i postanowie z konfliktami zwi您anymi,
5)wolno嗆 wyra瘸nia opinii w sprawach zwi您anych z funkcjonowaniem Szko造, w tym na temat tre軼i i metod oraz organizacji nauczania, jak i pracy personelu Szko造,
6)wolno嗆 zrzeszania si i dzia豉lno軼i w Samorz康zie Uczniowskim oraz organizacjach dzia豉j帷ych w Szkole,
7)prawo do wypoczynku i czasu wolnego oraz uczestnictwa w szkolnych imprezach rekreacyjnych, sportowych i kulturalnych.
55
1.Uczniowie Szko造 mog uzyskiwa nagrody i wyr騜nienia za:
1)wyj徠kow i godn na郵adowania postaw, w tym dzielno嗆 i odwag w przeciwstawianiu si przejawom przemocy i agresji oraz wra磧iwo嗆 na krzywd i pomoc potrzebuj帷ym,
2)podejmowanie z w豉snej inicjatywy dzia豉 na rzecz Szko造 lub na rzecz uczni闚 Szko造,
3)szczeg鏊ne osi庵ni璚ia w konkursach i zawodach sportowych na szczeblu co najmniej powiatowym,
4)wysokie osi庵ni璚ia w nauce i zachowaniu (鈔ednia ocen nie mniejsza ni np. 4,75 i co najmniej bardzo dobra ocena z zachowania),
5)szczeg鏊nie wysokie osi庵ni璚ia w nauce i zachowaniu (鈔ednia ocen nie mniejsza ni 5,00 i wzorowa ocena z zachowania),
6)uzyskanie maksymalnej liczby punkt闚 ze sprawdzianu o鄉ioklasisty.
2.Nagrody i wyr騜nienia przyznawane s w nast瘼uj帷ych formach:
1)dyplom lub list gratulacyjny skierowany do ucznia i jego rodzic闚,
2)tytu Najlepszego ucznia i nagroda dyrektora rzeczowa,
3)tytu Wzorowego Absolwenta Szko造 i nagroda
3.Nagrody przyznaje Dyrektor , po konsultacji z Rad Pedagogiczn Szko造.
4.Zastrze瞠nia zwi您ane z przyznawaniem nagr鏚 uczniom s rozpatrywane w trybie przewidzianym w ust.3.
56
Do obowi您k闚 ucznia nale篡 w szczeg鏊no軼i:
1)w豉軼iwe zachowanie podczas zaj耩 edukacyjnych,
2)systematyczny i aktywny udzia w zaj璚iach edukacyjnych, w 篡ciu oddzia逝 klasowego i Szko造,
3)powiadamianie Szko造 o nieobecno軼i na zaj璚iach edukacyjnych, przewidywanym czasie nieobecno軼i i przyczynach nieobecno嗆 usprawiedliwiaj帷ych - osobi軼ie lub przez inne osoby, w formie zapewniaj帷ej dotarcie odpowiednich informacji do Szko造 pierwszego, a najdalej drugiego dnia nieobecno軼i,
4)usprawiedliwianie nieobecno軼i odpowiednimi dowodami, najp騧niej w ci庵u 7 dni od powrotu do zaj耩,
5)przestrzeganie obowi您uj帷ych w Szkole warunk闚 wnoszenia i korzystania na terenie Szko造 z telefon闚 kom鏎kowych i innych urz康ze elektronicznych ,
6)w豉軼iwe zachowanie wobec nauczycieli i innych pracownik闚 oraz uczni闚 Szko造, uwzgl璠niaj帷e zasady kultury wsp馧篡cia spo貫cznego,
7)przestrzeganie Statutu Szko造, regulamin闚 i zarz康ze organ闚 Szko造,
8)dbanie o mienie Szko造, wsp鏊ne dobro, 豉d i porz康ek,
9)dbanie o honor i tradycje Szko造 i poszanowanie symboli narodowych, mi璠zynarodowych i szkolnych,
10)przestrzeganie zasad bezpiecze雟twa oraz stosowanie si do zalece nauczycieli i innych pracownik闚 Szko造.
57
W ka盥ym przypadku 豉mania praw ucznia b康 wymuszania zachowa wykraczaj帷ych poza obowi您ki ucznia rodzice ucznia maj prawo przed這篡 Dyrektorowi za瘸lenie, kt鏎e Dyrektor rozpatruje w ci庵u 14 dni.
58
1.Wobec uczni闚 naruszaj帷ych swoje obowi您ki mog by stosowane nast瘼uj帷e kary:
1)upomnienie ustne ze strony wychowawcy oddzia逝 klasowego,
2)upomnienie ustne ze strony Dyrektora Szko造,
3)pisemne powiadomienie rodzic闚 o naruszeniu obowi您k闚 przez ich dziecko, wystosowane przez Dyrektora Szko造,
4)nagana udzielona przez Dyrektora Szko造.
2.Ucze, kt鏎y swoim nagannym post瘼owaniem wyrz康zi krzywd innym cz這nkom spo貫czno軼i szkolnej, jest zobowi您any do wyra瞠nia skruchy i przeproszenia pokrzywdzonych os鏏, niezale積ie od innych prawem przewidzianych form odpowiedzialno軼i.
59
1. Podmiot uprawniony do na這瞠nia kary stosuje j po wyja郾ieniu wszystkich istotnych okoliczno軼i towarzysz帷ych naruszeniu obowi您k闚 uczniowskich, w tym po wys逝chaniu ucznia.
2.Od kary na這穎nej przez wychowawc oddzia逝 klasowego uczniowi przys逝guje odwo豉nie do Dyrektora Szko造, za od kary na這穎nej przez Dyrektora - do Rady Pedagogicznej.
3.Termin na odwo豉nie si wynosi 7 dni
. 4.Odwo豉nie jest rozpatrywane po zasi璕ni璚iu opinii Samorz康u Uczniowskiego, w terminie do 14 dni.
5.Po up造wie 6 miesi璚y kar uwa瘸 si za nieby陰.
60
1.Dyrektor Szko造 mo瞠 wyst徙i do Kuratora O鈍iaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szko造 w przypadku powa積ego naruszenia przez ucznia obowi您k闚, uniemo磧iwiaj帷ego dalsze funkcjonowanie ucznia w kolektywie szkolnym.
2.Powodem wnioskowania o przeniesienie ucznia do innej szko造 mo瞠 by w szczeg鏊no軼i:
1)picie alkoholu i przebywanie pod jego wp造wem na terenie Szko造 oraz na zaj璚iach, imprezach i wycieczkach organizowanych przez Szko喚 poza jej terenem,
2)posiadanie, rozprowadzanie lub u篡wanie substancji psychoaktywnych,
3)stwarzanie zagro瞠nia bezpiecze雟twa dla siebie i innych os鏏,
4)stosowanie przez ucznia agresji i przemocy w stosunku do innych uczni闚 i pracownik闚 Szko造.
Rozdzia 7.
Ocenianie wewn徠rzszkolne uczni闚
61
Statut okre郵a szczeg馧owe warunki i spos鏏 oceniania wewn徠rzszkolnego uczni闚, z uwzgl璠nieniem powszechnie obowi您uj帷ych przepis闚 o celach i zakresie tego oceniania. 62
1. Ocenianiu podlegaj:
1) osi庵ni璚ia edukacyjne ucznia,
2) zachowanie ucznia.
3). Ocenianie osi庵ni耩 edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i post瘼闚 w opanowaniu przez ucznia wiadomo軼i i umiej皻no軼i w stosunku do:
1) wymaga okre郵onych w podstawie programowej kszta販enia og鏊nego oraz wymaga edukacyjnych wynikaj帷ych z realizowanych w szkole program闚 nauczania,
2) wymaga edukacyjnych wynikaj帷ych z realizowanych w szkole program闚 nauczania; w przypadku dodatkowych zaj耩 edukacyjnych.
3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawc klasy, nauczycieli oraz uczni闚 danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad wsp馧篡cia spo貫cznego i norm etycznych oraz obowi您k闚 ucznia okre郵onych w statucie szko造.
4. Ocenianie wewn徠rzszkolne obejmuje:
1) formu這wanie przez nauczycieli wymaga edukacyjnych niezb璠nych do uzyskania poszczeg鏊nych 鈔鏚rocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zaj耩 edukacyjnych,
2) ustalanie kryteri闚 oceniania zachowania,
3) ustalanie ocen bie膨cych i 鈔鏚rocznych ocen klasyfikacyjnych z zaj耩 edukacyjnych, a tak瞠 鈔鏚rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
4) przeprowadzanie egzamin闚 klasyfikacyjnych,
5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z zaj耩 edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
6) ustalanie warunk闚 i trybu otrzymania wy窺zych ni przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zaj耩 edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
7) ustalanie warunk闚 i sposobu przekazywania rodzicom informacji o post瘼ach i trudno軼iach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczeg鏊nych uzdolnieniach ucznia.
63
1. Nauczyciele na pocz徠ku ka盥ego roku szkolnego informuj uczni闚 oraz ich rodzic闚 o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezb璠nych do uzyskania poszczeg鏊nych 鈔鏚rocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zaj耩 edukacyjnych wynikaj帷ych z realizowanego przez siebie programu nauczania,
2) sposobach sprawdzania osi庵ni耩 edukacyjnych uczni闚,
3) warunkach i trybie uzyskania wy窺zej ni przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zaj耩 edukacyjnych w terminie:
a) uczni闚 – na pierwszych lekcjach wychowawczych w miesi帷u wrze郾iu i w trakcie zaj耩 edukacyjnych, co dokumentowane jest odpowiednim wpisem w dzienniku lekcyjnym,
b) rodzic闚 – na pierwszym zebraniu w miesi帷u wrze郾iu, co dokumentowane jest odpowiednim zapisem w dokumentacji zebrania, do kt鏎ego do陰czona jest podpisana lista obecno軼i,
c) uczni闚 i ich rodzic闚 – po dokonaniu jakichkolwiek zmian w wymaganiach edukacyjnych z realizowanego przez siebie programu nauczania odpowiednio – na lekcjach i na najbli窺zych zebraniach rodzic闚, dokumentuj帷 ten fakt jak w podpunktach a) i b).
2. Wychowawca oddzia逝 informuje uczni闚 oraz ich rodzic闚 o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie otrzymania wy窺zej ni przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w terminie:
1) uczni闚 – na pierwszych lekcjach wychowawczych w miesi帷u wrze郾iu i w trakcie zaj耩 edukacyjnych, co dokumentowane jest odpowiednim wpisem w dzienniku lekcyjnym,
2) rodzic闚 – na pierwszym zebraniu w miesi帷u wrze郾iu, co dokumentowane jest odpowiednim zapisem w dokumentacji zebrania, do kt鏎ego do陰czona jest podpisana lista obecno軼i.
3. Nieobecno嗆 rodzic闚 na pierwszym spotkaniu klasowym we wrze郾iu zwalnia szko喚 z obowi您ku zapoznania rodzica ze szczeg馧owymi warunkami i sposobami oceniania wewn徠rzszkolnego obowi您uj帷ymi w szkole w wymienionym terminie – z uwagi na nieobecno嗆 rodzic winien sam d捫y do zapoznania si ze szczeg馧owymi warunkami i sposobami oceniania wewn徠rzszkolnego obowi您uj帷ymi w szkole.
64
1. Oceny s jawne zar闚no dla ucznia, jak i jego rodzic闚.
2. Nauczyciele przechowuj sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczni闚 do zako鎍zenia zaj耩 lekcyjnych w danym roku szkolnym.
3. Na pro軸 ucznia lub jego rodzic闚 nauczyciel ustalaj帷y ocen powinien j uzasadni ustnie.
4. Na wniosek ucznia lub jego rodzic闚 dokumentacja dotycz帷a oceniania ucznia jest udost瘼niana do wgl康u na terenie szko造 uczniowi lub jego rodzicom w czasie uzgodnionym z wychowawc lub nauczycielem danych zaj耩 edukacyjnych.
5. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne otrzymuj do wgl康u wed逝g zasad:
1) uczniowie – zapoznaj si z poprawionymi pracami pisemnymi w szkole po rozdaniu ich przez nauczyciela,
2) rodzice uczni闚 – na zebraniach klasowych lub po ustaleniu terminu z nauczycielem ucz帷ym danego przedmiotu.
65
1. Nauczyciel indywidualizuje prac z uczniem na zaj璚iach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz mo磧iwo軼i psychofizycznych ucznia w przypadkach okre郵onych ustaw o systemie o鈍iaty.
2. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz mo磧iwo軼i psychofizycznych ucznia w przypadkach okre郵onych ustaw o systemie o鈍iaty.
3. Dyrektor szko造 zwalnia ucznia z realizacji niekt鏎ych obowi您kowy zaj耩 edukacyjnych ze wzgl璠u na stan zdrowia, specyficzne trudno軼i w uczeniu si, niepe軟osprawno嗆 lub zrealizowanie danych obowi您kowych zaj耩 edukacyjnych na wcze郾iejszym etapie edukacyjnym w przypadkach okre郵onych ustaw o systemie o鈍iaty.
66
1. Bie膨ce oceny w klasach I–III, bie膨ce, 鈔鏚roczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zaj耩 edukacyjnych pocz患szy od klasy IV szko造 podstawowej oraz oceny ko鎍owe, ustala si w stopniach wed逝g nast瘼uj帷ej skali:
1) stopie celuj帷y – 6
2) stopie bardzo dobry – 5
3) stopie dobry – 4
4) stopie dostateczny – 3
5) stopie dopuszczaj帷y – 2
6) stopie niedostateczny – 1
2. Przy ocenianiu bie膨cym dopuszcza si stosowanie dodatkowego oznaczenia:
+ (plus), poza stopniem celuj帷ym, lub – (minus), poza stopniem niedostatecznym. 3. Oceny bie膨ce wpisuje si do dziennika cyfrowo, natomiast 鈔鏚roczne i roczne w pe軟ym brzmieniu.
4. Nauczyciele przyjmuj nast瘼uj帷e og鏊ne wymagania edukacyjne na poszczeg鏊ne oceny szkolne w stopniach:
1)Stopie celuj帷y (6) otrzymuje ucze, kt鏎y:
- posiad wiedz i umiej皻no軼i znacznie wykraczaj帷e poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i tw鏎czo rozwija w豉sne uzdolnienia
- biegle pos逝guje si zdobytymi wiadomo軼iami w rozwi您ywaniu problem闚 teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwi您ania nietypowe, rozwi您uje tak瞠 zadania wykraczaj帷e poza program nauczania tej klasy
- osi庵a sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikuj帷 si do fina堯w na szczeblu wojew鏚zkim /regionalnym/ albo krajowym lub posiada inne por闚nywalne osi庵ni璚ia.
2). Stopie bardzo dobry (5) otrzymuje ucze, kt鏎y:
- opanowa pe軟y zakres wiedzy i umiej皻no軼i okre郵ony programem nauczania przedmiotu w danej klasie
- sprawnie pos逝guje si zdobytymi wiadomo軼iami, rozwi您uje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne obj皻e programem nauczania, potrafi zastosowa posiadan wiedz do rozwi您ywania zada i problem闚 w nowych sytuacjach
3) stopie dobry (4) otrzymuje ucze, kt鏎y:
- nie opanowa w pe軟i wiadomo軼i okre郵onych programem nauczania w danej klasie, ale opanowa je na poziomie przekraczaj帷ym wymagania zawarte w podstawie programowej
- poprawnie stosuje wiadomo軼i, rozwi您uje / samodzielnie problemy teoretyczne lub praktyczne; podejmuje si wykonania zada o charakterze dobrowolnym
4) stopie dostateczny (3) otrzymuje ucze, kt鏎y:
- opanowa wiadomo軼i i umiej皻no軼i okre郵one programem nauczania w danej klasie na poziomie nie przekraczaj帷ym wymaga zawartych w podstawie programowej
- rozwi您uje /wykonuje/ typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o 鈔ednim stopniu trudno軼i
5) stopie dopuszczaj帷y (2) otrzymuje ucze, kt鏎y:
- ma braki w opanowaniu podstaw programowych, ale braki te nie przekre郵aj mo磧iwo軼i uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ci庵u dalszej nauki,
- rozwi您uje /wykonuje/ zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu trudno軼i.
6) stopie niedostateczny (1)otrzymuje ucze, kt鏎y:
- nie opanowa wiadomo軼i i umiej皻no軼i okre郵onych w podstawach programowych przedmiotu nauczania w danej klasie, a braki w wiadomo軼iach i umiej皻no軼iach uniemo磧iwiaj dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu
- nie jest w stanie rozwi您ywa /wykonywa/ zada o niewielkim /elementarnym/ stopniu trudno軼i
5. Zasady oceniania z religii /etyki/ reguluj odr瑿ne przepisy.
6. Szczeg馧owe kryteria oceniania z zaj耩 edukacyjnych znajduj si w przedmiotowych zasadach oceniania.
7. Nauczyciele stosuj nast瘼uj帷e sposoby sprawdzania osi庵ni耩 edukacyjnych uczni闚:
1) praca klasowa – rozumiana jako zaplanowane przez nauczyciela d逝窺ze samodzielne pisemne prace kontrolne uczni闚 przeprowadzane w szkole podczas zaj耩 edukacyjnych w celu sprawdzenia ich wiedzy i umiej皻no軼i, obejmuj帷e materia wi瘯szy ni z trzech lekcji:
a)w jednym tygodniu mog by najwy瞠j trzy, takie prace, zapowiedziane i wpisane do dziennika z tygodniowym wyprzedzeniem,
b) ocena powinna by wpisana do zeszytu przedmiotowego i potwierdzona przez rodzic闚,
c) je瞠li z przyczyn zdrowotnych lub losowych ucze nie mo瞠 napisa pracy klasowej z ca陰 klas, to powinien to uczyni w najbli窺zym terminie ustalonym z nauczycielem.
8. W klasach I–III 鈔鏚roczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zaj耩 edukacyjnych s ocenami opisowymi.
9. Nauczyciel obowi您any jest systematycznie odnotowywa stopie opanowania wiadomo軼i i umiej皻no軼i edukacyjnych ucznia.
10.Ocenione prace pisemne ucze powinien otrzyma w ci庵u 2 tygodni.
11.Uczniowie oraz rodzice s na bie膨co informowani o post瘼ach dziecka, podczas wywiad闚ek, zebra, konsultacji z nauczycielami, kt鏎ych roczny harmonogram podaje dyrektor do 20 wrze郾ia oraz spotka indywidualnych z wychowawc lub nauczycielem.
12. Formy sprawdzania post瘼闚 uczni闚
1). Sprawdzian /praca klasowa/
Sprawdzian jest punktowany w nast瘼uj帷y spos鏏:
- ocena dopuszczaj帷a - 30%
- ocena dostateczna - 50%
- ocena dobra - 75%
- ocena bardzo dobra - 90%
- ocena celuj帷a - 100%
Sprawdzian jest zapowiadany z tygodniowym wyprzedzeniem.
2). Test
3). Zadania otwarte
4). Kartk闚ka (obejmuje wiadomo軼i z trzech ostatnich lekcji, oceniana jest w skali od 1 do 6)v 5). Odpowied ustna (oceniana w skali od 1 do 6)
6). Samodzielna praca ucznia (trzykrotny brak zadania domowego oznacza ocen niedostateczn)
7).Badanie wynik闚 nauczania
67
1. 字鏚roczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzgl璠nia w szczeg鏊no軼i:
1) wywi您ywanie si z obowi您k闚 ucznia,
2) post瘼owanie zgodne z dobrem spo貫czno軼i szkolnej,
3) dba這嗆 o honor i tradycje szko造,
4) dba這嗆 o pi瘯no mowy ojczystej,
5) dba這嗆 o bezpiecze雟two i zdrowie w豉sne oraz innych os鏏,
6) godne, kulturalne zachowanie si w szkole i poza ni,
7) okazywanie szacunku innym osobom.
2.W klasach I–III 鈔鏚roczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania s ocenami opisowymi.
3.字鏚roczn i roczn ocen klasyfikacyjn zachowania pocz患szy od klasy IV szko造 podstawowej ustala si wg nast瘼uj帷ej skali:
1) wzorowe,
2) bardzo dobre,
3) dobre,
4) poprawne,
5) nieodpowiednie,
6) naganne.
4. Okre郵aj帷 ocen zachowania, wychowawca zwraca uwag na cz瘰totliwo嗆 i nasilenie zjawisk zawartych w kryteriach oceny. Za punkt wyj軼ia przyjmuje si ocen dobr, kt鏎a okre郵a w豉軼iwe zachowanie i jest ocen pozytywn. W szkole obowi您uj nast瘼uj帷e kryteria ocen zachowania uczni闚 w klasach IV–VIII:
1.Wzorowe
a.stosunek do obowi您k闚 szkolnych
- wszystkie opuszczone lekcje - usprawiedliwione
- brak sp騧nie si na lekcje
- aktywny udzia w zaj璚iach lekcyjnych
- udzia w konkursach szkolnych i pozaszkolnych
b) aktywno嗆 tw鏎cza
- aktywny udzia w pracach na rzecz swojej klasy, szko造, miejscowo軼i
- prowadzenie dzia豉lno軼i w ramach powierzonej organizacji
- aktywno嗆 tw鏎cza, inicjatywa
c) kultura osobista
-w豉軼iwe zachowanie si w stosunku do wszystkich pracownik闚 szko造, koleg闚, os鏏 doros造ch w szkole i poza ni
- uprzejmo嗆, kultura s這wa, zdyscyplinowanie, szczero嗆, prawdom闚no嗆
- znajomo嗆 i przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania si i godne reprezentowanie szko造 na zewn徠rz
- dba這嗆 o zdrowie
- dba這嗆 o miejsce pracy i otoczenie
2.Bardzo dobre
a) stosunek do obowi您k闚 szkolnych
- wszystkie opuszczone lekcje - usprawiedliwione
- brak sp騧nie si na lekcje
- aktywny udzia w zaj璚iach lekcyjnych
- udzia w konkursach szkolnych b.aktywno嗆 tw鏎cza
- aktywny udzia w pracach na rzecz swojej klasy, szko造, miejscowo軼i
- aktywno嗆 tw鏎cza, inicjatywa
c) kultura osobista
-w豉軼iwe zachowanie si w stosunku do wszystkich pracownik闚 szko造, koleg闚, os鏏 doros造ch w szkole i poza ni
- uprzejmo嗆, kultura s這wa, zdyscyplinowanie, szczero嗆, prawdom闚no嗆
- znajomo嗆 i przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania si
- dba這嗆 o zdrowie
- dba這嗆 o miejsce pracy i otoczenie
3. Dobre
a) stosunek do obowi您k闚 szkolnych
- wszystkie opuszczone lekcje - usprawiedliwione
- nieliczne, usprawiedliwione sp騧nienia na lekcje
- aktywny udzia w zaj璚iach lekcyjnych
b) aktywno嗆 tw鏎cza
- aktywny udzia w pracach na rzecz swojej klasy
- aktywno嗆 tw鏎cza za namow nauczyciela
c) kultura osobista
- w豉軼iwe zachowanie si w stosunku do wszystkich pracownik闚 szko造, koleg闚, os鏏 doros造ch w szkole i poza ni
- uprzejmo嗆, kultura s這wa, zdyscyplinowanie, szczero嗆, prawdom闚no嗆
- znajomo嗆 i przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania si
- dba這嗆 o zdrowie
- dba這嗆 o miejsce pracy i otoczenie
4. Poprawne
a.stosunek do obowi您k闚 szkolnych
- nieliczne lekcje opuszczone – usprawiedliwione
- nieliczne, usprawiedliwione sp騧nienia na lekcje
- aktywny udzia w zaj璚iach lekcyjnych pod kierunkiem nauczyciela b.aktywno嗆 tw鏎cza
- branie udzia逝 w pracach na rzecz klasy za namow nauczyciela i rodzic闚
c.kultura osobista
- w豉軼iwe zachowanie si w stosunku do wszystkich [pracownik闚 szko造, koleg闚, os鏏 doros造ch w szkole i poza ni
- sporadyczne przypadki nieprzestrzegania zasad kulturalnego zachowania
- wykazywanie w豉軼iwej postawy w wyniku pracy wychowawcy
5. Nieodpowiednie
Ocen nieodpowiedni otrzymuje ucze, kt鏎y uchybia niekt鏎ym istotnym wymaganiom zawartym w tre軼i oceny; zastosowane 鈔odki zaradcze przynosz nik貫, chwilowe rezultaty:
a.stosunek do obowi您k闚 szkolnych
- wi瘯szo嗆 opuszczonych lekcji nieusprawiedliwionych
- tylko nieliczne sp騧nienia usprawiedliwione
- ca趾owita bierno嗆 na zaj璚iach lekcyjnych, pomimo zach皻 ze strony nauczyciela
- niew豉軼iwe zachowanie na lekcjach utrudniaj帷e prac nauczycielom i kolegom
b) aktywno嗆 tw鏎cza
- niech皻ny udzia w pracach na rzecz klasy i szko造
c) kultura osobista
- niew豉軼iwe zachowanie si w stosunku do wszystkich pracownik闚 szko造, koleg闚, os鏏 doros造ch w szkole i poza ni:
- cz瘰te przypadki nieprzestrzegania zasad kulturalnego zachowania
- cz瘰te przypadki braku dba這軼i o miejsce pracy i otoczenie
- nie wykazywanie w豉軼iwej postawy, mimo pracy wychowawcy
6. Naganne
a.stosunek do obowi您k闚 szkolnych
- du瘸 ilo嗆 opuszczonych lekcji nieusprawiedliwionych
- sp騧nienia nieusprawiedliwione
- bierno嗆 na zaj璚iach lekcyjnych i zachowanie utrudniaj帷e prac nauczycielom i kolegom
b.aktywno嗆 tw鏎cza
- nie branie udzia逝 w pracach na rzecz klasy i szko造
c.kultura osobist
- niew豉軼iwe zachowanie si w stosunku do wszystkich pracownik闚 szko造, koleg闚, os鏏 doros造ch w szkole i poza ni
- nieprzestrzeganie zasad kulturalnego zachowania
- brak dba這軼i o miejsce pracy i otoczenie
- nie wykazywanie w豉軼iwej postawy, mimo pracy wychowawcy, opiekuna d\s wychowawczych
- brak poszanowania mienia koleg闚 i szko造
- systematycznie i szkodliwe dla klasy i szko造 naruszanie norm zawartych w Kodeksie Ucznia
- okazywanie agresji s這wnej i fizycznej w stosunku do koleg闚 i doros造ch
68
1. Klasyfikacja 鈔鏚roczna polega na okresowym podsumowaniu osi庵ni耩 edukacyjnych ucznia z zaj耩 edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu 鈔鏚rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zaj耩 i 鈔鏚rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
2. Klasyfikacj 鈔鏚roczn uczni闚 przeprowadza si raz w ci庵u roku szkolnego w ostatnim tygodniu przed feriami zimowymi.
3. W klasach I–III 鈔鏚roczne oceny klasyfikacyjne z zaj耩 edukacyjnych s ocenami opisowymi.
4. Oceny bie膨ce w klasach I-III z obowi您kowych i dodatkowych zaj耩 oraz zaj耩 umo磧iwiaj帷ych uczniom podtrzymywanie to窺amo軼i narodowej, etnicznej, j瞛ykowej i religijnej s ocenami opisowymi.
4. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osi庵ni耩 edukacyjnych ucznia z zaj耩 edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zaj耩 i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z tym 瞠 w klasach I–III szko造 podstawowej w przypadku:
1) obowi您kowych zaj耩 edukacyjnych ustala si jedn roczn ocen klasyfikacyjn z tych zaj耩,
2) dodatkowych zaj耩 edukacyjnych ustala si jedn roczn ocen klasyfikacyjn z tych zaj耩.
5. Na klasyfikacj ko鎍ow sk豉daj si:
1) roczne oceny klasyfikacyjne z zaj耩 edukacyjnych, ustalone w klasie programowo najwy窺zej, oraz
2) roczne oceny klasyfikacyjne z zaj耩 edukacyjnych, kt鏎ych realizacja zako鎍zy豉 si w klasach programowo ni窺zych w szkole, oraz
3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwy窺zej.
6. Klasyfikacji ko鎍owej dokonuje si w klasie programowo najwy窺zej szko造.
69
.Nie p騧niej ni na 30 dni przed zako鎍zeniem zaj耩 dydaktyczno-wychowawczych wychowawcy informuj uczni闚 i rodzic闚 o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zaj耩 edukacyjnych oraz o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania poprzez wpis oceny do dzienniczka ucznia lub podczas zebra z rodzicami oraz w odpowiednim miejscu e-dziennika:
1) poprzez przewidywan roczn ocen klasyfikacyjn z zaj耩 edukacyjnych nale篡 rozumie ocen wpisan przez nauczyciela danych zaj耩 edukacyjnych w dzienniku lekcyjnym d逝gopisem (w kolumnie poprzedzaj帷ej wpis oceny rocznej) oraz w odpowiednim miejscu e-dziennika. Na 30 dni przed zako鎍zeniem zaj耩 dydaktyczno-wychowawczych,
2) poprzez przewidywan roczn ocen klasyfikacyjn zachowania nale篡 rozumie ocen wpisan przez wychowawc w dzienniku lekcyjnym d逝gopisem (w kolumnie poprzedzaj帷ej wpis oceny rocznej) na 30 dni przed zako鎍zeniem zaj耩 dydaktyczno-wychowawczych oraz w odpowiednim miejscu e-dziennika.
2. Informacj o zebraniach z rodzicami podaje si poprzez wpisanie do dzienniczka ucznia o zebraniu, wywieszenie informacji na tablicy informacyjnej szko造 oraz zamieszczenie jej na stronie internetowej szko造.
3. Nieobecno嗆 rodzic闚 na wymienionym zebraniu lub brak potwierdzenia w dzienniczku ucznia o zapoznaniu si z informacj, zwalnia szko喚 z obowi您ku poinformowania o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zaj耩 edukacyjnych oraz o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania w terminie wskazanym w statucie – z uwagi na nieobecno嗆 rodzic winien sam d捫y do zapoznania si z informacj o przewidywanych ocenach.
4.Warunki i tryb uzyskiwania wy窺zej ni przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zaj耩 edukacyjnych oraz rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania:
1) w ci庵u 7 dni od poinformowania rodzic闚 ucze lub jego rodzice zwracaj si z pisemnym wnioskiem do nauczyciela przedmiotu o podwy窺zenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zaj耩 edukacyjnych lub do wychowawcy o podwy窺zenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania (maksimum o jeden stopie),
2) nauczyciel lub odpowiednio wychowawca spisuje z uczniem kontrakt, kt鏎y zawiera:
a) formy podwy窺zenia przewidywanej oceny klasyfikacyjnej,
b) termin podwy窺zenia;
3) pod kontraktem podpisuje si ucze oraz jego rodzice i nauczyciel,
4) tryb podwy窺zenia przewidywanej rocznej klasyfikacyjnej oceny z zaj耩 edukacyjnych i rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania ko鎍zy si na 7. dni przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej,
5) dokumentacj zwi您an z powy窺z procedur przechowuje nauczyciel do zako鎍zenia roku szkolnego.
5. Na 5dni przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele ustalaj i wpisuj do dziennika lekcyjnego oceny klasyfikacyjne z zaj耩 edukacyjnych, a wychowawca klasy ocen klasyfikacyjn zachowania.
70
1. Ucze mo瞠 nie by klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zaj耩 edukacyjnych, je瞠li brak jest podstaw do ustalenia 鈔鏚rocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecno軼i ucznia na zaj璚iach edukacyjnych przekraczaj帷ej po這w czasu przeznaczonego na te zaj璚ia w okresie, za kt鏎y przeprowadzana jest klasyfikacja.
2. Ucze nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecno軼i mo瞠 zdawa egzamin klasyfikacyjny.
3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecno軼i lub na wniosek jego rodzic闚 rada pedagogiczna mo瞠 wyrazi zgod na egzamin klasyfikacyjny.
4. Warunki, tryb i form egzaminu klasyfikacyjnego ustala minister w豉軼iwy

Komentarze
xaxaxaxa dnia kwiecie 19 2018 11:27:28
NO CHYBA TROSZK ZA DU烙 smileysmileysmileysmileysmileysmiley
aventador dnia maj 24 2018 11:24:19
no racja
Dodaj komentarz
Zaloguj si, 瞠by m鏂 dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dost瘼ne tylko dla zalogowanych U篡tkownik闚.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, 瞠by m鏂 dodawa oceny.

Brak ocen.
Logowanie
Nazwa U篡tkownika

Has這Nie jeste jeszcze naszym U篡tkownikiem?
Kilknij TUTAJ 瞠by si zarejestrowa.

Zapomniane has這?
Wy郵emy nowe, kliknij TUTAJ.
Shoutbox
Tylko zalogowani mog dodawa posty w shoutboksie.

aventador
14/05/2019 08:29
haha

aventador
27/02/2019 10:21
wali

aventador
08/01/2019 09:56
xd

aventador
24/05/2018 11:28
//

aventador
24/05/2018 11:22
ko這dziej

xaxaxaxa
19/04/2018 11:17
patrzaj

xaxaxaxa
19/04/2018 11:17
;;;;;

xaxaxaxa
19/04/2018 11:16
l

Copyright © 2006

337030 Unikalnych wizyt  
  Powered by   powered by php-fusion v6.01.6 2003-2005
  Theme Cells v1.00   Design by Nick56

Za堯 : W豉sne Darmowe Forum | W豉sn Stron Internetow | Zg這 nadu篡cie