Szkoła Podstawowa w Działoszy
e-dziennik As Matematyki 2014/15 As matematyki 2015/16 As Matematyki 2016/17 As Matematyki 2017/18 Galeria 2017/18 Do pobrania Nasza szkoła Grono pedagogiczne 70-cio lecie SPwD Newsy 2016/17 Statut Szkoły Galeria Dla rodziców Drużyna Orląt As matematyki 18/19 Newsy 2017/18 Finanse RODO Klasa 0 Klasa 1 Klasa 2 Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6 Klasa 7 Klasa 8 Ochrona danych osobowych Projekt unijny Szkoła Marzeń Rekrutacja 2020/2021 Covid 19Grudzień 04 2020 05:17:39
Nawigacja
e-dziennik
As Matematyki 2014/15
As Matematyki 2016/17
As Matematyki 2017/18
Galeria 2017/18
Nasza szkoła
Grono pedagogiczne
70-cio lecie SPwD
Newsy 2016/17
VII Internetowy Gminny Konkurs Matematyczny „As Matematyki”
VII Internetowy Gminny Konkurs Matematyczny „As Matematyki”
Nasza szkoła
Dla rodziców
Drużyna orląt
As matematyki 2018/2019
Newsy 2017/18
Szkoła marzeń
Finanse
RODO
Projekt unijny Szkoła Marzeń
Rekrutacja 2020/2021
Online
Gości Online: 2
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 55
Najnowszy Użytkownik: Marek
Statut Szkoły

Statut Szkoły Podstawowej w Działoszy
Na podstawie art. 80 ust. 2 pkt 1 oraz art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59 i 949) , w związku z art. 322 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 60 i 949) uchwala się Statut Szkoły Podstawowej w Działoszy.
Rozdział 1. Postanowienia ogólne
§ 1 1. Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa w Działoszy.
2. Szkoła o której mowa w ust. 1, zwana dalej Szkołą, jest ośmioletnią publiczną szkołą podstawową dla dzieci i młodzieży dziećmi w oddziale przedszkolnym
3. Szkoła ma siedzibę w Działoszy 62 Adres Szkoły: Działoszy 62, 56 – 500 Syców.
4. Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Syców z siedzibą w Sycowie.
5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Kurator Oświaty we Wrocławiu.
§ 2
1. Nazwa Szkoły jest używana w pełnym brzmieniu.
Szkoła Podstawowa w Działoszy
2. Szkoła używa pieczęci urzędowej:
Szkoła Podstawowa
Działosza 26,, 56 – 500 Syców
tel. 62 785 16 24
NIP 911 – 17 – 55 -479
REGON 001228521
3. Tablica urzędowa Szkoły zawiera pełną nazwę Szkoły.
§ 3
1. Szkoła hołduje tradycyjnym ceremoniałom, obejmującym:
1) uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego,
2) uroczystość pasowania na ucznia,
3) uroczystość zakończenia roku szkolnego.
4) coroczne obchody uroczystości zgodnie z kalendarzem wydarzeń w życiu szkoły
§ 4
Ilekroć w Statucie jest mowa o:
1. ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz, 59 i 949),
2. uczniach - należy przez to rozumieć uczniów Szkoły,
3. nauczycielach i innych pracownikach - należy przez to rozumieć personel szkolny,
4. Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców i Samorządzie Uczniowskim - należy przez to rozumieć organy Szkoły.
§ 5
1. Statut określa:
1) cele i zadania Szkoły,
2) organy Szkoły i ich szczegółowe zadania,
3) organizację pracy Szkoły,
4) zakres zadań nauczycieli i innych pracowników,v 5) prawa i obowiązki uczniów,v 6) szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów.
2.Statut ponadto zawiera postanowienia dotyczące oddziału przedszkolnego prowadzonego w szkole
Rozdział 2. Cele i zadania Szkoły
§ 6
1. Szkoła realizuje cele wymienione w art. 1 ustawy i w innych przepisach prawa, w zakresie odnoszącym się do kształcenia podstawowego.
2. Szkoła w szczególności stwarza optymalne warunki do spełniania przez uczniów obowiązku szkolnego oraz obowiązku przygotowania przedszkolnego
3. Szkoła realizuje projekty edukacyjne w oparciu o zewnętrzne źródła finansowania w celu wzbogacenia oferty edukacyjnej.
§ 7
Cele wskazane w § 6 Szkoła osiąga poprzez realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, ramowych planów nauczania, programów nauczania danych zajęć edukacyjnych, podstawy programowej wychowania przedszkolnego, programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i innych zadań oświatowych prawem przewidzianych.
§ 8
Realizacja celów i zadań szkoły odbywa się także z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia poprzez następujące działania:
1) integrację wiedzy nauczanej w procesie kształcenia zintegrowanego napierwszym etapie edukacyjnym,
2) oddziaływanie wychowawcze określone w celach i zadaniach szkoły,
3) prowadzenie lekcji religii/etyki w szkole,
4) prowadzenie kół zainteresowań i kół przedmiotowych, zajęć specjalistycznych, dydaktyczno-wyrównawczych i zajęć gimnastyki korekcyjnej,
5) pracę pedagoga szkolnego wspomaganą badaniami i zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej,
6) współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, Miejsko- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Centrum Pomocy w Rodzinie, Sądem Rodzinnym, policją, i innymi organizacjami i stowarzyszeniami wspierającymi szkołę.
§ 9
1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie od chwili wejścia ucznia do szkoły do momentu jej opuszczenia.
2. Szkoła zapewnia uczniom opiekę podczas zajęć zorganizowanych przez szkołę poza jej terenem np. wycieczki szkolne, wyjazd pozalekcyjne.
3. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu oraz podejmuje działania zabezpieczające przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju poprzez instalowanie oprogramowania zabezpieczającego.
Rozdział 3. Organy szkoły
§ 10
Organami Szkoły są:
1) Dyrektor Szkoły,
2) Rada Pedagogiczna,
3) Rada Rodziców,
4) Samorząd Uczniowski.
§ 11
Dyrektor Szkoły wykonuje ustawowe obowiązki związane z zajmowanym stanowiskiem z poszanowaniem prawa, ale i słusznym interesem Szkoły, uczniów i pracowników Szkoły. Dotyczy to w szczególności obowiązków związanych z:
1) kierowaniem Szkołą jako jednostką organizacyjną systemu oświaty publicznej,
2) kierowaniem Szkołą jako samorządową jednostką organizacyjną Gminy Syców. funkcjonującą w prawno-finansowej formule jednostki budżetowej,
3) podejmowaniem czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników Szkoły.
§ 12
1. Rada Pedagogiczna wykonuje kompetencje stanowiące i opiniodawczo-wnioskodawcze przewidziane w ustawie.
2. Skład Rady Pedagogicznej określa ustawa .
3. Działalność Rady Pedagogicznej określa ustawa i wydany na jej podstawie regulamin.
§ 13
1. Rada Rodziców wykonuje kompetencje przewidziane w ustawie.
2. Skład Rady Rodziców określa ustawa .
3. Działalność Rady Rodziców określa ustawa i wydany na jej podstawie regulamin .
§ 14
1. Samorząd Uczniowski wykonuje uprawnienia przewidziane w ustawie .
2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa regulamin uchwalony na podstawie ustawy .
§ 15
1. Organy Szkoły są obowiązane do wzajemnego współdziałania przy wykonywaniu swoich zadań ilekroć przepisy prawa tak stanowią lub potrzeba współpracy jest uzasadniona merytorycznie.
2. Jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej, organ Szkoły zobowiązany do współpracy zajmuje stanowisko bez zbędnej zwłoki.
3. W ramach współpracy organy Szkoły wymieniają stosowne informacje o podejmowanych i planowanych zadaniach i mogą uczestniczyć na prawach osób zaproszonych w posiedzeniach organów kolegialnych oraz organizować posiedzenia wspólne.
4. Warunki organizacyjne współpracy pomiędzy organami Szkoły zapewnia Dyrektor.
§ 16
1. Spory pomiędzy organami Szkoły są rozwiązywane polubownie.
2. Organy Szkoły podejmują w trybie roboczym wszelkie działania, w tym działania wspólne, zmierzające do wyjaśnienia istoty sporu, wymiany argumentów i zakończenia sporu .
4.Szkoła organizuje realizację zadań statutowych w innych formach niż oddziały uczniów, ilekroć przepisy prawa tak stanowią.
Rozdział 4. Organizacja pracy Szkoły
§17
1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów określonych planem nauczania.
2. Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach edukacyjnych:
1) wychowanie przedszkolne organizowane w oddziale przedszkolnym,
2) pierwszy etap edukacyjny – klasy I–III szkoły podstawowej,
3) drugi etap edukacyjny – klasy IV–VIII szkoły podstawowej.
§18
Do ośmioletniej szkoły podstawowej przyjmowane są: 1) Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły
2) Dzieci spoza obwodu przyjmowane są na prosbę rodziców jeśli pozwalają na to warunki organizacyjne i liczba uczniów w klasie nie przekracza 25
3) Do klasy pierwszej przyjmowani sa uczniowie, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat oraz dziecko 6-letnie na wniosek rodziców jeśli posiada pozytywna opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego
4) Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej
5) Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły w której obwodzie dziecko mieszka po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
§19
1. Szkoła prowadzi oddział przedszkolny dla dzieci 5 i 6-letnich.
2. Rekrutację do oddziału przedszkolnego określa regulamin uchwalony na podstawie ustawy.
3. Liczba uczniów w oddziale przedszkolnym nie przekracza 25 wychowanków.
4. Zajęcia przeznaczone na realizację podstawy programowej w oddziałach przedszkolnych trwają 5 godzin zegarowych dziennie, a czas zajęć edukacyjnych wynosi do 30 minut.
5. W roku poprzedzającym naukę w klasie I przeprowadza się diagnozę gotowości dziecka 6-letniego do podjęcia nauki w szkole .
§20
1. Czas pracy w oddziale przedszkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły na dany rok.
2. Opiekę nad dziećmi do lat 7 w drodze do szkoły i ze szkoły zapewniają rodzice.
. §21
Celem oddziału przedszkolnego jest:
1. Objęcie opieką wszystkich dzieci i zapewnienie im bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla prawidłowego ich rozwoju.
2. Stymulowanie rozwoju wychowanka.
3. Kształtowanie i rozwijanie aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi i otaczającego go świata.
4. Współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
5. Przygotowanie dzieci do podjęcia nauki szkolnej. v § 22
1. Zajęcia edukacyjne w klasach I-go etapu edukacyjnego są prowadzone w oddziałach liczących do 25 uczniów.
2. W klasach IV–VIII szkoły podstawowej podział na grupy jest obowiązkowy zgodnie z przepisami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
3.W przypadku oddziałów liczących mniej uczniów niż wskazano w przepisie w ust. 1 podziału na grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.
§ 23
1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie:
1) kształcenia zintegrowanego na pierwszym etapie edukacyjnym,
2) klasowo-lekcyjnym na drugim etapie edukacyjnym.
2.Godzina lekcyjna w Szkole trwa 45 minut.
3.Prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie nie krótszym niż 30 minut i nie dłuższym niż 60 minut jest możliwe jedynie w uzasadnionych przypadkach, pod warunkiem zachowania ogólnego tygodniowego czasu trwania zajęć.
4.Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych na pierwszym etapie edukacyjnym ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.
5.Podziału godzin przeznaczonych na zajęcia edukacji wczesnoszkolnej dokonuje nauczyciel prowadzący zajęcia, z tym że w trzyletnim okresie nauczania zajęcia edukacyjne należy zrealizować zgodnie z oddzielnymi przepisami.
6.Tygodniowy rozkład zajęć na pierwszym etapie edukacyjnym określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania.
7.Czas trwania zajęć innych niż przewidziane w ust. 1 i 2 określają przepisy odrębne.
§ 24
Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe, w formach odpowiadającym potrzebom i oczekiwaniom uczniów i ich rodziców oraz możliwościom finansowym Szkoły. Udział uczniów w zajęciach dodatkowych jest dobrowolny i bezpłatny.
1. Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie szkoła udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz materialnej. 2.Pomoc psychologiczną i pedagogiczną w szkole organizuje dyrektor szkoły.
3.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest organizowana podczas bieżącej pracy, a także w formie zajęć specjalistycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym
4 Liczbę uczestników zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają przepisy ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
5.Zajęcia dodatkowe prowadzone są w grupach międzyoddziałowych poza systemem klasowo-lekcyjnym.
§ 25
1. Pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny.
2. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:
1) stypendium szkolne,
2) zasiłek szkolny.
3. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym są:
1) stypendium za wyniki w nauce.
4. Zasady przyznawania pomocy materialnej określa odrębny regulamin.
§ 26
1. Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Sycowie oraz innymi placówkami wspierającymi pracę szkoły celem:
1) uzyskania wsparcia merytorycznego dla nauczycieli i specjalistów udzielających uczniom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole,
2) udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.
3. Dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela, pedagoga szkolnego do koordynowania współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.
4. Zasady współpracy określa regulamin uchwalony na podstawie ustawy.
5. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
6. Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.
7. Szkoła współdziała z innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży, w trybie roboczym i poprzez zawieranie ewentualnych porozumień określających organizację tego współdziałania.
§ 27
1. Dyrektor za zgodą rodziców organizuje zajęcia rewalidacyjne, których celem jest wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb.
2.Dyrektor na wniosek rodziców organizuje nauczanie indywidualne według zaleceń uwzględniając możliwości dziecka.
3 Zajęcia uwzględnione są w arkuszu organizacyjnym pracy szkoły na dany rok szkolny.
§ 28
1. Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określa rozporządzenie ministra właściwego ds. oświaty i wychowania w sprawie organizacji roku szkolnego.
2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły.
3. Na podstawie zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych.
4. Szkoła używa dziennika elektronicznego jako dziennika dokumentującego zajęcia lekcyjne w kl. I ; III oraz kl. IV - VIII. W oddziale przedszkolnym zajęcia lekcyjne dokumentowane są za pomocą dziennika papierowego.
5. Dokumentacja zajęć dodatkowych prowadzona jest w formie papierowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 29
1. Religia jako szkolny przedmiot nieobowiązkowy jest prowadzona dla uczniów, których rodzice wyrażają takie życzenie.
2. Życzenie wyrażone jest w formie pisemnego oświadczenia, nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione.
3. Uczniowie nie korzystający z lekcji religii objęci są zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi.
4. Nauczyciel religii wchodzi w skład rady pedagogicznej.
5. Nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów, ustalając z dyrektorem szkoły termin i miejsce planowanego spotkania na 7 dni wcześniej.
6. Ocena z religii umieszczana jest na świadectwie szkolnym, wliczana jest do średniej ocen, lecz nie ma wpływu na promocję do następnej klasy.
7. Uczniowie uczęszczający na lekcje religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych w wyznaczonym terminie. Pieczę nad uczniami w tym czasie sprawują nauczyciele religii.
8. Uczniowie nie korzystający z lekcji religii objęci są zajęciami zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi.
§30
1. Dla wszystkich uczniów klas IV-VIII organizowane są zajęcia edukacyjne „Wychowanie do życia w rodzinie”.
2. Udział ucznia w zajęciach „Wychowanie do życia w rodzinie” nie jest obowiązkowy.
3. Uczeń nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach..
4. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.
§ 31
1. Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między dyrektorem szkoły a szkołą wyższą lub (za jego zgodą) poszczególnymi nauczycielami a szkołą wyższą.
2. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 32
1. Realizując zadania statutowe Szkoła zapewnia społeczności szkolnej możliwość korzystania z:
1) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem (sale lekcyjne i pracownie),
2) biblioteki szkolnej,
3) mini stołówki
4) gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej,
5) sali zabaw ruchowych .
2. W szkole jest zorganizowany jest ciepły napój , z której korzystać mogą uczniowie, na zasadach odpłatności.
3.Do innych pomieszczeń i urządzeń Szkoły, z których korzystać społeczność szkolna należą: szatnia, toalety, mini stołówka, plac zabaw i boisko szkolne.
§ 33
1. Biblioteka szkolna jest integracyjną częścią Szkoły .
2. Biblioteka służy realizacji programów nauczania i wychowania, edukacji kulturalnej i informacyjnej uczniów oraz doskonalenia nauczycieli .
3.Biblioteka w szczególności:
1)gromadzi i udostępnia podręczniki, materiały ćwiczeniowe oraz inne materiały biblioteczne,
2)stwarza warunki do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno- komunikacyjnymi,
3)rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania użytkowników oraz wyrabia i pogłębia nawyk czytania i uczenia się,
4)podejmuje różnorodne działania rozwijające wrażliwość kulturalną i społeczną użytkowników,
5)rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania użytkowników oraz wyrabia i pogłębia nawyk czytania i uczenia się,
6) podejmuje różnorodne działania rozwijające wrażliwość kulturalną i społeczną użytkowników.
§ 34
1. Z zasobów i usług biblioteki korzystają bezpłatnie uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy Szkoły.
2.Biblioteka prowadzi rejestr użytkowników i wypożyczanych przez nich materiałów bibliotecznych.
3.Biblioteka pobiera kaucję zabezpieczającą zwrot wypożyczonych, a szczególnie wartościowych materiałów bibliotecznych.
§ 35
1.Biblioteka składa się z wypożyczalni i czytelni.
2.Wypożyczalnia jest czynna w dniach, w których w Szkole odbywają się zajęcia szkolne, w godzinach ustalonych przez Dyrektora szkoły.
3.Czytelnia jest dostępna w czasie pracy biblioteki.
§ 36
W bibliotece zatrudniony jest nauczyciel bibliotekarz, odpowiedzialny za jej funkcjonowanie, zgodnie z zakresem swoich obowiązków.
§ 37
1.Podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zakupione z dotacji celowej MEN stanowią własność Organu Prowadzącego i są przekazane na stan biblioteki szkolnej.
2.Szkoła w sposób nieodpłatny wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne mające postać papierową lub zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych mających postać elektroniczną albo też udostępnia lub przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.
3.Prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, o których mowa w ust. 1 uczniowie mają wszyscy uczniowie.
4.Sposoby rozliczania się z podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych z dotacji celowej MEN, ich uszkodzenia lub zniszczenia określa odrębny regulamin.
§ 38
1.Dla uczniów pozostających dłużej ze względu na okoliczności prawnie określone tj. czas pracy rodziców, inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniom opieki w szkole, szkoła prowadzi zajęcia opiekuńcze..
2.Zajęcia te uwzględniają potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe uczniów, a także ich możliwości psychofizyczne.
3.Do zajęć, o których mowa w ust. 2 należą w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny uczniów oraz odrabianie lekcji..
§ 39
1.Czas tych zajęć jest corocznie dostosowywany do potrzeb uczniów, oczekiwań rodziców i możliwości kadrowo-finansowych Szkoły.
2.Czas pracy określa dyrektor szkoły.
3.Zajęcia te zorganizowane są w Sali wolnej po zajęciach lekcyjnych..
§ 40
1. Szkoła prowadzi dożywianie w formie obiadów jednodaniowych dla dzieci tego potrzebujących – catering.
2. Uczniowie korzystają ze stołówki szkolnej za odpłatnością, którą ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
3. Szkoła wspólpracuje z Osrodkiem Pomocy Społecznej w celu pozyskania dotacji dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.
§ 41
1. Stosownie do potrzeb i możliwości, w granicach prawa, Szkoła korzysta z usług wolontariuszy.
2. Udział wolontariuszy w zajęciach organizowanych przez Szkołę jest dopuszczalny, o ile obowiązujące przepisy prawa nie zastrzegają prowadzenia tych zajęć przez nauczycieli bądź innych specjalistów.
§ 42
Szkoła współdziała z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów, zapewniając bezpośredni kontakt rodzicom z Dyrektorem Szkoły, wychowawcą oddziału, pedagogiem szkolnym, poszczególnymi nauczycielami .
1. Szkoła przekazuje rodzicom uczniów wszelkie informacje związane z realizacją zadań statutowych Szkoły i indywidualną sytuacją dziecka, z poszanowaniem przepisów o ochronie danych osobowych.
2.Kontakty rodziców ze Szkołą i nauczycielami następują w formie:
1)zebrań okresowych ogółu rodziców uczniów danego oddziału z wychowawcą oddziału, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego,
2)nadzwyczajnych zebrań rodziców uczniów danego oddziału z Dyrektorem Szkoły, wychowawcą oddziału bądź nauczycielami, zwoływanych z inicjatywy Dyrektora lub na wniosek rady oddziałowej lub wychowawcy oddziału, zaakceptowany przez Dyrektora,
3)spotkań indywidualnych z wychowawcą oddziału lub innymi nauczycielami, niekolidujących z rozkładem zajęć lekcyjnych,
4)przedkładaniu przez rodziców uczniów opinii i wniosków dotyczących pracy Szkoły.
Rozdział 5.
Zadania nauczycieli i innych pracowników Szkoły
§ 43
1. Szkoła zatrudnia nauczycieli i pracowników samorządowych na stanowiskach niepedagogicznych.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a pracowników niepedagogicznych szkoły określają przepisy ustawy o pracownikach samorządowych oraz ustawa Kodeks pracy.
3. Kwalifikacje nauczycieli, a także zasady ich wynagradzania określa minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz pracodawca, a kwalifikacje i zasady wynagradzania pracowników niepedagogicznych szkoły określają przepisy dotyczące pracowników samorządowych.
§ 44
Wszelkie zajęcia organizowane przez Szkołę muszą zapewniać ich uczestnikom wymagań prawem warunki bezpieczeństwa i higieny.
1.Wszyscy pracownicy Szkoły wykonują swoje obowiązki ogólne, wynikające z przepisów powszechnego prawa pracy, obowiązki szczególne, wynikające z przepisów branżowych i zakładowych i obowiązki indywidualne, związane z rodzajem wykonywanej pracy .
2.Niezależnie od obowiązków, o których mowa w ust. 1, pracownicy Szkoły podejmują wszelkie potrzebne działania i stosują wszelkie środki zapobiegające wypadkom uczniów i usuwające zagrożenia bezpieczeństwa uczniów.
§ 45
1. Nauczyciel prowadzący zajęcia z uczniami nie może opuszczać miejsca zajęć, chyba że Dyrektor Szkoły wyrazi na to zgodę, a opiekę nad uczniami przejmie inny pracownik Szkoły.
2.Doraźne zastępstwa za nauczycieli nieobecnych w pracy i z tego powodu nieodbywających obowiązkowych zajęć dydaktycznych, opiekuńczych lub wychowawczych pełnią nauczyciele Szkoły, wyznaczeni przez Dyrektora.
§ 46
1. Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły zawiadamiają Dyrektora o obecności na terenie Szkoły osób postronnych oraz o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach noszących znamiona wykroczenia lub przestępstwa albo stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia uczniów.
2. Nauczyciele kontrolują obecność uczniów na zajęciach obowiązkowych i zawiadamiają wychowawcę oddziału o przypadkach nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia w Szkole.
§ 47
1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia, w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.
2. Nauczyciel obowiązany jest: rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą; 3. Do zadań nauczyciela należy:
1) realizować program wychowawczo-profilaktyczny szkoły,
2) efektywnie realizować przyjęty program nauczania,
3) właściwie organizować proces nauczania,
4) oceniać uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami i przedmiotowym systemem oceniania,
5) dokonywać systematycznej ewaluacji swojej pracy,
6) zapewnić bezpieczeństwo uczniom w czasie lekcji, przerw i zajęć pozalekcyjnych oraz wszelkiego typu wyjść, wycieczek, przestrzegać przepisów bhp i zarządzeń dyrektora szkoły w tym zakresie,
7) kontrolować obecności uczniów na wszystkich zajęciach i niezwłocznie informować wychowawcę klasy o niezapowiedzianej nieobecności,
8) w miarę możliwości zapobiegać niepowodzeniom szkolnym uczniów,
9) indywidualizować proces nauczania,
10) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju,
11) troszczyć się o powierzone mu pomoce dydaktyczne i majątek szkoły.
§ 48
Do obowiązków nauczycieli prowadzących zajęcia przewidziane w planie nauczania należy w szczególności:
1)zaznajamiane uczniów o sposobie korzystania z urządzeń znajdujących się w pomieszczeniach szkolnych, zwłaszcza w pracowniach przedmiotowych i sali gimnastycznej
2)przestrzeganie obowiązujących w Szkole godzin rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjnych,
3)respektowanie prawa uczniów do pełnych przerw międzylekcyjnych,
4)sprawdzanie warunków prowadzenia zajęć (wywietrzenie, odświeżenie i temperatura w pomieszczeniu),
5)dopilnowanie porządku i ładu w czasie trwania zajęć,
6)odbywanie przydzielonych dyżurów w czasie przerw międzylekcyjnych.
§ 49
1. W szkole działają zespoły wychowawcze klas, składające się z nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne w danym oddziale.
2. Do zadań zespołu wychowawczego klasy należy:
1) ustalanie zestawu programów dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb,
2) opracowywanie planów, programów, rozkładów nauczania i strategii pracy z uczniami danego oddziału z uwzględnieniem korelacji treści edukacyjnych,
3) rozpatrywanie spraw wychowawczych oddziału,
4) opracowanie kalendarza imprez do 20 września danego roku szkolnego.
3. Zebrania zespołu zwołuje i prowadzi przewodniczący(wychowawca)
§ 50
1. Nauczyciele tworzą zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.
2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu.
3. Zadania zespołów nauczycielskich obejmują:
1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych,
2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania ucznia oraz sposobów badania wyników nauczania,
3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego i wsparcia dla początkujących nauczycieli,
4) współdziałanie w organizowaniu pracowni, a także uzupełnieniu ich wyposażenia.
§ 51
1. W szkole działa zespół wychowawczy szkoły, który powołany jest do rozwiązywania problemów wychowawczych wynikających z bieżących problemów uczniów.
2. W skład zespołu wchodzą: pedagog oraz wskazani przez dyrektora szkoły:
1) wychowawca,
2) w miarę potrzeb, inni nauczyciele.
3. Pracą zespołu kieruje osoba powołana przez dyrektora szkoły.
4. Do zadań zespołu wychowawczego szkoły należy w szczególności:
1) rozpatrywanie szczególnie trudnych przypadków wychowawczych wśród uczniów,
2) ocena sytuacji wychowawczej szkoły,
3) wskazanie głównych kierunków działań wychowawczych radzie pedagogicznej,
4) opracowanie programu wychowawczego szkoły i jego stała ewaluacja.
§ 52
1.Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli, zwanemu wychowawcą klasy, spośród uczących w tym oddziale..
2.Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skutecznością wychowawca opiekuje się przydzielonym mu oddziałem przez cały okres jednego etapu edukacyjnego, chyba że zmiana wychowawcy uzasadniona jest szczególnymi okolicznościami.
3.Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego lub w uzasadnionych przypadkach, także w trakcie trwania roku szkolnego.
4.Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawca dostosowuje do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.
5.Zadaniem wychowawcy jest wspomaganie rozwoju powierzonych mu uczniów, procesu uczenia się i przygotowanie uczniów do życia społecznego.
6.Obowiązki wychowawcy obejmują w szczególności:
1)podejmowanie działań na rzecz integracji uczniów w oddziale,
2)organizowanie we współpracy z rodzicami uczniów życia oddziału,
3)organizowanie uczestnictwa oddziału w życiu Szkoły,
4)informowanie uczniów i ich rodziców o zasadach oceniania zachowania uczniów i postępów w nauce,
5)rozpoznawanie potrzeb i trudności uczniów oraz - w miarę możliwości Szkoły - zaspokajanie tych potrzeb i usuwanie trudności,

6)zapoznawanie uczniów z prawami człowieka i obywatela,
7)kształtowanie w uczniach potrzeby szanowania prawa i zasad współżycia społecznego,
8)kształtowanie w uczniach umiejętności radzenia sobie w sytuacjach przemocy,
demoralizacji oraz zagrożeń uzależnieniami,
9)przyczynianie się do organizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym
się w trudnej sytuacji życiowej,
10)wnioskowanie o nagradzanie lub ukaranie uczniów.
Rozdział 6.
Prawa i obowiązki uczniów
§ 54
Niezależnie od przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa powinności wobec uczniów Szkoła zapewnia swoim uczniom:
1)dostęp do statutu, regulaminów i procedur obowiązujących w Szkole,
2)dostęp do innych informacji, w tym prawo do zapoznawania się z programem nauczania, ocenami postępu w nauce, kopiami sprawdzianów i innych uczniowskich prac pisemnych,
3)równe traktowanie, bez względu na sytuację materialną, religię, światopogląd, odmienność kulturową, językową i etniczną czy inne podobne cechy,
4)prawo do uzyskania wyjaśnień w sytuacjach konfliktów z pracownikami Szkoły i współkolegami oraz prawo do odwołania się od decyzji, kar i postanowień z konfliktami związanymi,
5)wolność wyrażania opinii w sprawach związanych z funkcjonowaniem Szkoły, w tym na temat treści i metod oraz organizacji nauczania, jak i pracy personelu Szkoły,
6)wolność zrzeszania się i działalności w Samorządzie Uczniowskim oraz organizacjach działających w Szkole,
7)prawo do wypoczynku i czasu wolnego oraz uczestnictwa w szkolnych imprezach rekreacyjnych, sportowych i kulturalnych.
§ 55
1.Uczniowie Szkoły mogą uzyskiwać nagrody i wyróżnienia za:
1)wyjątkową i godną naśladowania postawę, w tym dzielność i odwagę w przeciwstawianiu się przejawom przemocy i agresji oraz wrażliwość na krzywdę i pomoc potrzebującym,
2)podejmowanie z własnej inicjatywy działań na rzecz Szkoły lub na rzecz uczniów Szkoły,
3)szczególne osiągnięcia w konkursach i zawodach sportowych na szczeblu co najmniej powiatowym,
4)wysokie osiągnięcia w nauce i zachowaniu (średnia ocen nie mniejsza niż np. 4,75 i co najmniej bardzo dobra ocena z zachowania),
5)szczególnie wysokie osiągnięcia w nauce i zachowaniu (średnia ocen nie mniejsza niż 5,00 i wzorowa ocena z zachowania),
6)uzyskanie maksymalnej liczby punktów ze sprawdzianu ośmioklasisty.
2.Nagrody i wyróżnienia przyznawane są w następujących formach:
1)dyplom lub list gratulacyjny skierowany do ucznia i jego rodziców,
2)tytuł Najlepszego ucznia i nagroda dyrektora rzeczowa,
3)tytuł Wzorowego Absolwenta Szkoły i nagroda
3.Nagrody przyznaje Dyrektor , po konsultacji z Radą Pedagogiczną Szkoły.
4.Zastrzeżenia związane z przyznawaniem nagród uczniom są rozpatrywane w trybie przewidzianym w ust.3.
§ 56
Do obowiązków ucznia należy w szczególności:
1)właściwe zachowanie podczas zajęć edukacyjnych,
2)systematyczny i aktywny udział w zajęciach edukacyjnych, w życiu oddziału klasowego i Szkoły,
3)powiadamianie Szkoły o nieobecności na zajęciach edukacyjnych, przewidywanym czasie nieobecności i przyczynach nieobecność usprawiedliwiających - osobiście lub przez inne osoby, w formie zapewniającej dotarcie odpowiednich informacji do Szkoły pierwszego, a najdalej drugiego dnia nieobecności,
4)usprawiedliwianie nieobecności odpowiednimi dowodami, najpóźniej w ciągu 7 dni od powrotu do zajęć,
5)przestrzeganie obowiązujących w Szkole warunków wnoszenia i korzystania na terenie Szkoły z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych ,
6)właściwe zachowanie wobec nauczycieli i innych pracowników oraz uczniów Szkoły, uwzględniające zasady kultury współżycia społecznego,
7)przestrzeganie Statutu Szkoły, regulaminów i zarządzeń organów Szkoły,
8)dbanie o mienie Szkoły, wspólne dobro, ład i porządek,
9)dbanie o honor i tradycje Szkoły i poszanowanie symboli narodowych, międzynarodowych i szkolnych,
10)przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz stosowanie się do zaleceń nauczycieli i innych pracowników Szkoły.
§ 57
W każdym przypadku łamania praw ucznia bądź wymuszania zachowań wykraczających poza obowiązki ucznia rodzice ucznia mają prawo przedłożyć Dyrektorowi zażalenie, które Dyrektor rozpatruje w ciągu 14 dni.
§ 58
1.Wobec uczniów naruszających swoje obowiązki mogą być stosowane następujące kary:
1)upomnienie ustne ze strony wychowawcy oddziału klasowego,
2)upomnienie ustne ze strony Dyrektora Szkoły,
3)pisemne powiadomienie rodziców o naruszeniu obowiązków przez ich dziecko, wystosowane przez Dyrektora Szkoły,
4)nagana udzielona przez Dyrektora Szkoły.
2.Uczeń, który swoim nagannym postępowaniem wyrządził krzywdę innym członkom społeczności szkolnej, jest zobowiązany do wyrażenia skruchy i przeproszenia pokrzywdzonych osób, niezależnie od innych prawem przewidzianych form odpowiedzialności.
§ 59
1. Podmiot uprawniony do nałożenia kary stosuje ją po wyjaśnieniu wszystkich istotnych okoliczności towarzyszących naruszeniu obowiązków uczniowskich, w tym po wysłuchaniu ucznia.
2.Od kary nałożonej przez wychowawcę oddziału klasowego uczniowi przysługuje odwołanie do Dyrektora Szkoły, zaś od kary nałożonej przez Dyrektora - do Rady Pedagogicznej.
3.Termin na odwołanie się wynosi 7 dni
. 4.Odwołanie jest rozpatrywane po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego, w terminie do 14 dni.
5.Po upływie 6 miesięcy karę uważa się za niebyłą.
§ 60
1.Dyrektor Szkoły może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadku poważnego naruszenia przez ucznia obowiązków, uniemożliwiającego dalsze funkcjonowanie ucznia w kolektywie szkolnym.
2.Powodem wnioskowania o przeniesienie ucznia do innej szkoły może być w szczególności:
1)picie alkoholu i przebywanie pod jego wpływem na terenie Szkoły oraz na zajęciach, imprezach i wycieczkach organizowanych przez Szkołę poza jej terenem,
2)posiadanie, rozprowadzanie lub używanie substancji psychoaktywnych,
3)stwarzanie zagrożenia bezpieczeństwa dla siebie i innych osób,
4)stosowanie przez ucznia agresji i przemocy w stosunku do innych uczniów i pracowników Szkoły.
Rozdział 7.
Ocenianie wewnątrzszkolne uczniów
§ 61
Statut określa szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów, z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów o celach i zakresie tego oceniania. § 62
1. Ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia,
2) zachowanie ucznia.
3). Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:
1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania,
2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania; w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.
3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.
4. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych,
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania,
3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.
§ 63
1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych w terminie:
a) uczniów – na pierwszych lekcjach wychowawczych w miesiącu wrześniu i w trakcie zajęć edukacyjnych, co dokumentowane jest odpowiednim wpisem w dzienniku lekcyjnym,
b) rodziców – na pierwszym zebraniu w miesiącu wrześniu, co dokumentowane jest odpowiednim zapisem w dokumentacji zebrania, do którego dołączona jest podpisana lista obecności,
c) uczniów i ich rodziców – po dokonaniu jakichkolwiek zmian w wymaganiach edukacyjnych z realizowanego przez siebie programu nauczania odpowiednio – na lekcjach i na najbliższych zebraniach rodziców, dokumentując ten fakt jak w podpunktach a) i b).
2. Wychowawca oddziału informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w terminie:
1) uczniów – na pierwszych lekcjach wychowawczych w miesiącu wrześniu i w trakcie zajęć edukacyjnych, co dokumentowane jest odpowiednim wpisem w dzienniku lekcyjnym,
2) rodziców – na pierwszym zebraniu w miesiącu wrześniu, co dokumentowane jest odpowiednim zapisem w dokumentacji zebrania, do którego dołączona jest podpisana lista obecności.
3. Nieobecność rodziców na pierwszym spotkaniu klasowym we wrześniu zwalnia szkołę z obowiązku zapoznania rodzica ze szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole w wymienionym terminie – z uwagi na nieobecność rodzic winien sam dążyć do zapoznania się ze szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole.
§ 64
1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców.
2. Nauczyciele przechowują sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczniów do zakończenia zajęć lekcyjnych w danym roku szkolnym.
3. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić ustnie.
4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu na terenie szkoły uczniowi lub jego rodzicom w czasie uzgodnionym z wychowawcą lub nauczycielem danych zajęć edukacyjnych.
5. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne otrzymują do wglądu według zasad:
1) uczniowie – zapoznają się z poprawionymi pracami pisemnymi w szkole po rozdaniu ich przez nauczyciela,
2) rodzice uczniów – na zebraniach klasowych lub po ustaleniu terminu z nauczycielem uczącym danego przedmiotu.
§ 65
1. Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia w przypadkach określonych ustawą o systemie oświaty.
2. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia w przypadkach określonych ustawą o systemie oświaty.
3. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowy zajęć edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie edukacyjnym w przypadkach określonych ustawą o systemie oświaty.
§ 66
1. Bieżące oceny w klasach I–III, bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych począwszy od klasy IV szkoły podstawowej oraz oceny końcowe, ustala się w stopniach według następującej skali:
1) stopień celujący – 6
2) stopień bardzo dobry – 5
3) stopień dobry – 4
4) stopień dostateczny – 3
5) stopień dopuszczający – 2
6) stopień niedostateczny – 1
2. Przy ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie dodatkowego oznaczenia:
+ (plus), poza stopniem celującym, lub – (minus), poza stopniem niedostatecznym. 3. Oceny bieżące wpisuje się do dziennika cyfrowo, natomiast śródroczne i roczne w pełnym brzmieniu.
4. Nauczyciele przyjmują następujące ogólne wymagania edukacyjne na poszczególne oceny szkolne w stopniach:
1)Stopień celujący (6) otrzymuje uczeń, który:
- posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia
- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy
- osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim /regionalnym/ albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.
2). Stopień bardzo dobry (5) otrzymuje uczeń, który:
- opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie
- sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach
3) stopień dobry (4) otrzymuje uczeń, który:
- nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej
- poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje / samodzielnie problemy teoretyczne lub praktyczne; podejmuje się wykonania zadań o charakterze dobrowolnym
4) stopień dostateczny (3) otrzymuje uczeń, który:
- opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej
- rozwiązuje /wykonuje/ typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności
5) stopień dopuszczający (2) otrzymuje uczeń, który:
- ma braki w opanowaniu podstaw programowych, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki,
- rozwiązuje /wykonuje/ zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu trudności.
6) stopień niedostateczny (1)otrzymuje uczeń, który:
- nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawach programowych przedmiotu nauczania w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu
- nie jest w stanie rozwiązywać /wykonywać/ zadań o niewielkim /elementarnym/ stopniu trudności
5. Zasady oceniania z religii /etyki/ regulują odrębne przepisy.
6. Szczegółowe kryteria oceniania z zajęć edukacyjnych znajdują się w przedmiotowych zasadach oceniania.
7. Nauczyciele stosują następujące sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów:
1) praca klasowa – rozumiana jako zaplanowane przez nauczyciela dłuższe samodzielne pisemne prace kontrolne uczniów przeprowadzane w szkole podczas zajęć edukacyjnych w celu sprawdzenia ich wiedzy i umiejętności, obejmujące materiał większy niż z trzech lekcji:
a)w jednym tygodniu mogą być najwyżej trzy, takie prace, zapowiedziane i wpisane do dziennika z tygodniowym wyprzedzeniem,
b) ocena powinna być wpisana do zeszytu przedmiotowego i potwierdzona przez rodziców,
c) jeżeli z przyczyn zdrowotnych lub losowych uczeń nie może napisać pracy klasowej z całą klasą, to powinien to uczynić w najbliższym terminie ustalonym z nauczycielem.
8. W klasach I–III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.
9. Nauczyciel obowiązany jest systematycznie odnotowywać stopień opanowania wiadomości i umiejętności edukacyjnych ucznia.
10.Ocenione prace pisemne uczeń powinien otrzymać w ciągu 2 tygodni.
11.Uczniowie oraz rodzice są na bieżąco informowani o postępach dziecka, podczas wywiadówek, zebrań, konsultacji z nauczycielami, których roczny harmonogram podaje dyrektor do 20 września oraz spotkań indywidualnych z wychowawcą lub nauczycielem.
12. Formy sprawdzania postępów uczniów
1). Sprawdzian /praca klasowa/
Sprawdzian jest punktowany w następujący sposób:
- ocena dopuszczająca - 30%
- ocena dostateczna - 50%
- ocena dobra - 75%
- ocena bardzo dobra - 90%
- ocena celująca - 100%
Sprawdzian jest zapowiadany z tygodniowym wyprzedzeniem.
2). Test
3). Zadania otwarte
4). Kartkówka (obejmuje wiadomości z trzech ostatnich lekcji, oceniana jest w skali od 1 do 6)v 5). Odpowiedź ustna (oceniana w skali od 1 do 6)
6). Samodzielna praca ucznia (trzykrotny brak zadania domowego oznacza ocenę niedostateczną)
7).Badanie wyników nauczania
§ 67
1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
3) dbałość o honor i tradycje szkoły,
4) dbałość o piękno mowy ojczystej,
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
7) okazywanie szacunku innym osobom.
2.W klasach I–III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.
3.Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania począwszy od klasy IV szkoły podstawowej ustala się wg następującej skali:
1) wzorowe,
2) bardzo dobre,
3) dobre,
4) poprawne,
5) nieodpowiednie,
6) naganne.
4. Określając ocenę zachowania, wychowawca zwraca uwagę na częstotliwość i nasilenie zjawisk zawartych w kryteriach oceny. Za punkt wyjścia przyjmuje się ocenę dobrą, która określa właściwe zachowanie i jest oceną pozytywną. W szkole obowiązują następujące kryteria ocen zachowania uczniów w klasach IV–VIII:
1.Wzorowe
a.stosunek do obowiązków szkolnych
- wszystkie opuszczone lekcje - usprawiedliwione
- brak spóźnień się na lekcje
- aktywny udział w zajęciach lekcyjnych
- udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych
b) aktywność twórcza
- aktywny udział w pracach na rzecz swojej klasy, szkoły, miejscowości
- prowadzenie działalności w ramach powierzonej organizacji
- aktywność twórcza, inicjatywa
c) kultura osobista
-właściwe zachowanie się w stosunku do wszystkich pracowników szkoły, kolegów, osób dorosłych w szkole i poza nią
- uprzejmość, kultura słowa, zdyscyplinowanie, szczerość, prawdomówność
- znajomość i przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania się i godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz
- dbałość o zdrowie
- dbałość o miejsce pracy i otoczenie
2.Bardzo dobre
a) stosunek do obowiązków szkolnych
- wszystkie opuszczone lekcje - usprawiedliwione
- brak spóźnień się na lekcje
- aktywny udział w zajęciach lekcyjnych
- udział w konkursach szkolnych b.aktywność twórcza
- aktywny udział w pracach na rzecz swojej klasy, szkoły, miejscowości
- aktywność twórcza, inicjatywa
c) kultura osobista
-właściwe zachowanie się w stosunku do wszystkich pracowników szkoły, kolegów, osób dorosłych w szkole i poza nią
- uprzejmość, kultura słowa, zdyscyplinowanie, szczerość, prawdomówność
- znajomość i przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania się
- dbałość o zdrowie
- dbałość o miejsce pracy i otoczenie
3. Dobre
a) stosunek do obowiązków szkolnych
- wszystkie opuszczone lekcje - usprawiedliwione
- nieliczne, usprawiedliwione spóźnienia na lekcje
- aktywny udział w zajęciach lekcyjnych
b) aktywność twórcza
- aktywny udział w pracach na rzecz swojej klasy
- aktywność twórcza za namową nauczyciela
c) kultura osobista
- właściwe zachowanie się w stosunku do wszystkich pracowników szkoły, kolegów, osób dorosłych w szkole i poza nią
- uprzejmość, kultura słowa, zdyscyplinowanie, szczerość, prawdomówność
- znajomość i przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania się
- dbałość o zdrowie
- dbałość o miejsce pracy i otoczenie
4. Poprawne
a.stosunek do obowiązków szkolnych
- nieliczne lekcje opuszczone – usprawiedliwione
- nieliczne, usprawiedliwione spóźnienia na lekcje
- aktywny udział w zajęciach lekcyjnych pod kierunkiem nauczyciela b.aktywność twórcza
- branie udziału w pracach na rzecz klasy za namową nauczyciela i rodziców
c.kultura osobista
- właściwe zachowanie się w stosunku do wszystkich [pracowników szkoły, kolegów, osób dorosłych w szkole i poza nią
- sporadyczne przypadki nieprzestrzegania zasad kulturalnego zachowania
- wykazywanie właściwej postawy w wyniku pracy wychowawcy
5. Nieodpowiednie
Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który uchybia niektórym istotnym wymaganiom zawartym w treści oceny; zastosowane środki zaradcze przynoszą nikłe, chwilowe rezultaty:
a.stosunek do obowiązków szkolnych
- większość opuszczonych lekcji nieusprawiedliwionych
- tylko nieliczne spóźnienia usprawiedliwione
- całkowita bierność na zajęciach lekcyjnych, pomimo zachęt ze strony nauczyciela
- niewłaściwe zachowanie na lekcjach utrudniające pracę nauczycielom i kolegom
b) aktywność twórcza
- niechętny udział w pracach na rzecz klasy i szkoły
c) kultura osobista
- niewłaściwe zachowanie się w stosunku do wszystkich pracowników szkoły, kolegów, osób dorosłych w szkole i poza nią:
- częste przypadki nieprzestrzegania zasad kulturalnego zachowania
- częste przypadki braku dbałości o miejsce pracy i otoczenie
- nie wykazywanie właściwej postawy, mimo pracy wychowawcy
6. Naganne
a.stosunek do obowiązków szkolnych
- duża ilość opuszczonych lekcji nieusprawiedliwionych
- spóźnienia nieusprawiedliwione
- bierność na zajęciach lekcyjnych i zachowanie utrudniające pracę nauczycielom i kolegom
b.aktywność twórcza
- nie branie udziału w pracach na rzecz klasy i szkoły
c.kultura osobistą
- niewłaściwe zachowanie się w stosunku do wszystkich pracowników szkoły, kolegów, osób dorosłych w szkole i poza nią
- nieprzestrzeganie zasad kulturalnego zachowania
- brak dbałości o miejsce pracy i otoczenie
- nie wykazywanie właściwej postawy, mimo pracy wychowawcy, opiekuna d\s wychowawczych
- brak poszanowania mienia kolegów i szkoły
- systematycznie i szkodliwe dla klasy i szkoły naruszanie norm zawartych w Kodeksie Ucznia
- okazywanie agresji słownej i fizycznej w stosunku do kolegów i dorosłych
§ 68
1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
2. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w ostatnim tygodniu przed feriami zimowymi.
3. W klasach I–III śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.
4. Oceny bieżące w klasach I-III z obowiązkowych i dodatkowych zajęć oraz zajęć umożliwiających uczniom podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej są ocenami opisowymi.
4. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z tym że w klasach I–III szkoły podstawowej w przypadku:
1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć,
2) dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć.
5. Na klasyfikację końcową składają się:
1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone w klasie programowo najwyższej, oraz
2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole, oraz
3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.
6. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej szkoły.
§ 69
.Nie później niż na 30 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych wychowawcy informują uczniów i rodziców o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania poprzez wpis oceny do dzienniczka ucznia lub podczas zebrań z rodzicami oraz w odpowiednim miejscu e-dziennika:
1) poprzez przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych należy rozumieć ocenę wpisaną przez nauczyciela danych zajęć edukacyjnych w dzienniku lekcyjnym długopisem (w kolumnie poprzedzającej wpis oceny rocznej) oraz w odpowiednim miejscu e-dziennika. Na 30 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
2) poprzez przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania należy rozumieć ocenę wpisaną przez wychowawcę w dzienniku lekcyjnym długopisem (w kolumnie poprzedzającej wpis oceny rocznej) na 30 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w odpowiednim miejscu e-dziennika.
2. Informację o zebraniach z rodzicami podaje się poprzez wpisanie do dzienniczka ucznia o zebraniu, wywieszenie informacji na tablicy informacyjnej szkoły oraz zamieszczenie jej na stronie internetowej szkoły.
3. Nieobecność rodziców na wymienionym zebraniu lub brak potwierdzenia w dzienniczku ucznia o zapoznaniu się z informacją, zwalnia szkołę z obowiązku poinformowania o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania w terminie wskazanym w statucie – z uwagi na nieobecność rodzic winien sam dążyć do zapoznania się z informacją o przewidywanych ocenach.
4.Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych oraz rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania:
1) w ciągu 7 dni od poinformowania rodziców uczeń lub jego rodzice zwracają się z pisemnym wnioskiem do nauczyciela przedmiotu o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub do wychowawcy o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania (maksimum o jeden stopień),
2) nauczyciel lub odpowiednio wychowawca spisuje z uczniem kontrakt, który zawiera:
a) formy podwyższenia przewidywanej oceny klasyfikacyjnej,
b) termin podwyższenia;
3) pod kontraktem podpisuje się uczeń oraz jego rodzice i nauczyciel,
4) tryb podwyższenia przewidywanej rocznej klasyfikacyjnej oceny z zajęć edukacyjnych i rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania kończy się na 7. dni przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej,
5) dokumentację związaną z powyższą procedurą przechowuje nauczyciel do zakończenia roku szkolnego.
5. Na 5dni przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele ustalają i wpisują do dziennika lekcyjnego oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, a wychowawca klasy ocenę klasyfikacyjną zachowania.
§ 70
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
4. Warunki, tryb i formę egzaminu klasyfikacyjnego ustala minister właściwy

Komentarze
xaxaxaxa dnia kwiecień 19 2018 11:27:28
NO CHYBA TROSZKĘ ZA DUŻO smileysmileysmileysmileysmileysmiley
aventador dnia maj 24 2018 11:24:19
no racja
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

aventador
14/05/2019 08:29
haha

aventador
27/02/2019 10:21
walić

aventador
08/01/2019 09:56
xd

aventador
24/05/2018 11:28
//

aventador
24/05/2018 11:22
kołodziej

xaxaxaxa
19/04/2018 11:17
patrzaj

xaxaxaxa
19/04/2018 11:17
;;;;;

xaxaxaxa
19/04/2018 11:16
l

Copyright © 2006


Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie