Projekt unijny" Szkoła marzeń"
Dodane przez adminSP dnia Listopad 26 2018 18:12:43

Projekt unijny" Szkoła marzeń"

Dotyczy: Projektu pn. „Szkoła marzeń”, nr umowy RPDS.10.02.01-02-0096/18

Gmina Syców,wskazała iż uczniowie uczęszczający do tej szkoły wykazują szereg problemów w zakresie umiejętności postaw,które są uznawane za niezbędne wefektywnym funkcjonowaniu na rynku pracy.Nauczyciele wykazują zw. z tym deficyty w zakresie eduk.kompet.kluczowych uczniów, przydatnych na rynku pracy.Projekt jestodpowiedzią na zdiagnozowane problemy m.in: brak wiedzy z zakresu nowoczesnych strategii edukacyjnych, słabe efekty kształcenia, słaba baza edukacyjna, brak lubniska motywacja do nauki.GRUPA DOCELOWA: Projekt realizowany w okresie 09.2018­08.2019 wsparciem obejmuje 1) 3 szkoły­placówki prowadzące kształcenie ogólne z terenu gminySyców–Szkołę Podstawową Działoszy, Szkołę Podstawową w Stradomii Wierzchniej i Szkołę Podstawową w Drołtowicach; 2) 25(19K,6M) nauczycieli; 3)uczniów (90dziewczynek,123chłopców) szkół objętych wsparciem.
CEL GŁÓWNY: zwiększenie szans edukacyjnych 213 uczniów poprzez objęcie ich kompleksowym programem wsparcia w zakresie nowoczesnych metod edukacyjnych irozwoju kompetencji kluczowych angażując w jego realizację 25 nauczycieli (19K/6M), wyposażenie sal dydaktycznych oraz podniesienie kwalifikacji kadry nauczycieli w okresie 09.2018 -08.2019.

Harmonogram zajęć:
wtorek
11.50- 13.20 I gr
wtorek
12.40- 14.10 II gr
piątek
13.30- 15.00 III gr
piątek
13.30- 15.00 IV gr
piątek
13.30- 15.00 V gr
Piątek
12.40-14.10 VI gr

Dodatkowe informacje w zakładce - Projekt unijny - Szkoła marzeń.